BIP Archiwalny REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINN
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINN

  REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W

  TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM

  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  Tekst jednolity z dnia 02-11-2017r.

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zwanym dalej Ośrodkiem w oparciu

  o otwarty i konkurencyjny nabór.

  2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie umowy o pracę.

  3. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6

  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.

  902 z późn. zm.).

  4. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:

  a) stanowisk pomocniczych i obsługi,

  b) pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawa o pracownikach

  samorządowych,

  c) pracowników zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych,

  macierzyńskich i przypadków losowych),

  d) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia

  wewnętrznego:

  - warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii

  o dotychczasowej pracy, posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz spełnienie

  formalnych wymogów charakterystycznych dla danego stanowiska pracy,

  - awansowanie pracowników lub przesunięcie wewnętrzne na inne stanowisko odbywa

  się po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18

  marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U.

  z 2014, poz. 1768 z późn. zm.).

  Rozdział II

  Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

  § 2

  1. Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych

  i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.

  2. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może powstać w szczególności w wyniku:

  a) planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka,

  b) zmiany przepisów nakładających na jednostkę nowe kompetencje i zadania,

  c) analizy zmian związanych z ruchem w ramach zasobów kadrowych (m.in. przejście na

  emeryturę, rentę, itp.),

  3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor Ośrodka, w oparciu

  o posiadane informacje o wakującym stanowisku urzędniczym w Jednostce.

  4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Otwarta

  rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników.

  Rozdział III

  Etapy naboru

  § 3

  Nabór obejmuje:

  1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

  2) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,

  3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

  4) wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych,

  5) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,

  6) postępowanie sprawdzające:

  - merytoryczną ocenę dokumentów aplikacyjnych,

  - test kwalifikacyjny,

  - rozmowę kwalifikacyjną,

  7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

  8) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,

  9) ogłoszenie wyników naboru.

  Rozdział IV

  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

  § 4

  1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje dyrektor

  Ośrodka.

  2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

  - dyrektor Ośrodka,

  - pracownik realizujący zadania administracyjno kadrowe,

  - inne osoby wskazane przez dyrektora Ośrodka.

  3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

  4. W pracach Komisji Rekrutacyjnej nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub

  krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy

  postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub

  faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

  5. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko

  pracy.

  Rozdział V

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

  § 5

  1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym podaje się do publicznej wiadomości:

  - w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka,

  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,

  - możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach, m.in.

  na stronie internetowej Ośrodka, Gminy Puck, w BIP Gminy Puck, Powiatowym Urzędzie

  Pracy lub w prasie.

  2. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:

  1) nazwę i adres Ośrodka,

  2) określenie stanowiska urzędniczego,

  3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego

  stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

  4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

  5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

  6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów

  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi

  co najmniej 6%,

  7) wskazanie wymaganych dokumentów,

  8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

  3. Opis stanowiska sporządza dyrektor Ośrodka na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

  4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż

  10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

  5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  Rozdział VI

  Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

  § 6

  1. Kandydaci na wolne stanowiska urzędnicze obowiązani są do składania dokumentów

  wyłącznie w formie pisemnej tj. oryginałów dokumentów, przy czym dopuszcza się

  możliwość składania kopii dokumentów, o których mowa w § 6, pkt 2, ppkt 4), 5), 6), 7).

  2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1) list motywacyjny,

  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  3) kwestionariusz osobowy,

  4) świadectwa pracy,

  5) dyplomy, świadectwa potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6) zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

  7) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

  o których mowa w przepisach szczególnych,

  8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wakującym

  stanowisku,

  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

  publicznych,

  11) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

  prowadzonej rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

  osobowych (t.j. z 2016 r., poz. 922),

  12) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza

  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4,

  13) inne dokumenty, które okażą się niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru.

  3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie na wakującym

  stanowisku mogą być przyjmowane nie wcześniej, jak po ukazaniu się ogłoszenia

  o organizowanym naborze na wolne stanowisko.

  Rozdział VII

  Przeprowadzenie konkursu

  § 7

  Konkurs na stanowisko urzędnicze, przeprowadza się w dwóch etapach:

  1) w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów

  aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do

  drugiego etapu konkursu,

  2) wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:

  a) oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,

  b) testu kwalifikacyjnego w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności,

  c) rozmowy kwalifikacyjnej.

  § 8

  Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne

  1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję

  Rekrutacyjną z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest

  porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi

  w ogłoszeniu.

  2. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata

  do pracy na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu Konkursu.

  3. Warunkiem udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie wymogów

  formalnych wynikających z treści art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz

  zawartych w ogłoszeniu o naborze (oceniane metodą spełnia/nie spełnia).

  4. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze

  i wstępnej selekcji dokumentów, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne

  określone w ogłoszeniu umieszcza się w miejscach wymienionych w § 5, ust. 1.

  5. Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz

  ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pozostaje umieszczona w miejscach

  o których mowa w § 5, ust. 1 do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Wzór

  listy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

  7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi

  w ogłoszeniu o naborze.

  § 9

  I. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych

  1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna przydzielając

  kandydatowi punkty w skali od 2 – 6, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci

  posiadający wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku niezbędnym do pracy na

  stanowisku, na które prowadzony jest nabór oraz dodatkowe studia podyplomowe

  o preferowanym kierunku.

  2. Z oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę

  służbową, którą parafują członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

  II. Test kwalifikacyjny

  1. Komisja w celu potwierdzenia wiedzy i umiejętności w trakcie postępowania

  kwalifikacyjnego, przed rozmowami kwalifikacyjnymi przeprowadza test pisemny.

  2. Test pisemny zawierający 20 pytań obejmujących zakres niezbędnej wiedzy do wykonywania

  pracy na danym stanowisku.

  3. Za prawidłową odpowiedź kandydaci otrzymują 1 punkt, za niepełną 0,5 punktu, za brak

  odpowiedzi lub złą odpowiedź 0 punktu.

  4. Określa się minimalny poziom 10 punktów, po uzyskaniu których kandydaci mogą zostać

  dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.

  5. Z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego kandydatów sporządza się notatkę służbową,

  którą parafują członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

  6. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej

  złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób - zostają

  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów

  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie

  lub więcej osób spośród kandydatów, do rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych

  więcej niż 5 kandydatów.

  III. Rozmowa kwalifikacyjna

  1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem

  i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem może

  obejmować zagadnienia z zakresu:

  1) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio

  przez kandydata,

  2) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie

  powierzonych obowiązków,

  3) znajomości zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

  4) posiadanej wiedzy ogólnej,

  5) celów zawodowych kandydata.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się w tym samym dniu w którym został

  przeprowadzony test kwalifikacyjny, o ile zezwolą na to warunki organizacyjne.

  3. Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna nie może odbyć się w tym samym dniu w którym został

  przeprowadzony test kwalifikacyjny, informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie

  ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w czasie nie krótszym niż 3 dni przed

  terminem jej odbycia.

  4. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 0 – 24 po zakończonych

  rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą

  parafują członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

  § 10

  1. Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji, Komisja sumuje punkty uzyskane przez

  kandydatów.

  2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

  3. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik, wskazując kandydata,

  który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów. Minimalna, wymagana ilość punktów

  musi wynosić 50 % .

  4. Jeżeli w Ośrodku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów

  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,

  pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych

  stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej w sytuacji, gdy znajdzie się

  wśród pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą sumaryczną ilość punktów, jednak nie

  mniej niż 50% punktów możliwych łącznie do osiągnięcia. Pierwszeństwo w zatrudnieniu

  podlega wyłączeniu w przypadku, gdy mino spełnienia tych warunków predyspozycje

  kandydata są niezadowalające, albowiem nie gwarantuje on skutecznego wykonywania

  powierzonych obowiązków na danym stanowisku urzędniczym.

  5. Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli:

  a) żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,

  b) w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskali mniej niż 50% punktów

  możliwych łącznie do osiągnięcia,

  c) pomimo spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, zdanie 2 w toku

  przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ustalono, iż poziom posiadanych

  kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego lub określonych

  predyspozycji kandydatów, jest niezadowalający, albowiem nie gwarantuje on

  skutecznego wykonywania powierzonych obowiązków na danym stanowisku

  urzędniczym.

  6. Z przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, który podpisują

  wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

  7. Protokół zawiera w szczególności:

  1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów

  oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

  cywilnego, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem

  kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru zastosowano ust. 4,

  2) liczbę złożonych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymogi formalne,

  3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

  4) uzasadnienie danego wyboru,

  5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

  8. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  Rozdział VIII

  Ogłoszenie wyników naboru

  § 11

  1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, informacja o wyniku naboru jest

  upowszechniana przez umieszczenie w miejscach wymienionych w § 5, ust. 1 przez okres co

  najmniej 3 miesięcy. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego

  Regulaminu.

  2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

  a) nazwę i adres Ośrodka,

  b) określenie stanowiska urzędniczego,

  c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu

  przepisów Kodeksu cywilnego,

  d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia

  naboru na stanowisko.

  3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze

  naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest

  zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa

  w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych, ust. 2 stosuje się

  odpowiednio.

  Rozdział IX

  Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

  § 12

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną

  dołączone do jego akt osobowych.

  2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane u pracownika

  administracyjno kadrowego przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego

  kandydata, a następnie Komisyjnie niszczone.

  3. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury

  naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając

  stosowne oświadczenie.

  4. Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała Komisja

  w składzie pracowników powołanych do Komisji Rekrutacyjnej przy przeprowadzaniu

  danego naboru.

  5. Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie

  włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru .

  Rozdział X

  Warunki zatrudnienia pracowników

  § 13

  1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w Ośrodku na stanowisku urzędniczym może

  być zatrudniony na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  2. W uzasadnionych okolicznościach dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o zatrudnieniu na

  innych warunkach niż określone w ust.1.

  3. Przed zawarciem umowy o pracę pracownik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie

  o niekaralności.

  Załącznik Nr 1

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  ……………………………………………………………………………………………….......

  (nazwa stanowiska pracy)

  1. Wymagania niezbędne:

  a) …………………………………………………………………………………………...

  b) …………………………………………………………………………………………...

  2. Wymagania dodatkowe:

  a) ……………………………………………………………………………………………

  b) ……………………………………………………………………………………………

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) …………………………………………………………………………………………...

  b) …………………………………………………………………………………………...

  4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób

  niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów

  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ……. niż 6%.

  5. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  a) …………………………………………………………………………………………

  b) …………………………………………………………………………………………

  6. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,

  b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  c) kwestionariusz osobowy,

  d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

  którego dotyczy nabór,

  g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

  publicznych,

  j) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

  rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z

  2016 r., poz. 922),

  k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać

  z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska

  urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

  w Pucku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia ………. do

  godz. ………., pod adresem:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – nazwa stanowiska”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

  (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w BIP Ośrodka (www.bip.gops.puck.pl) lub

  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr ….).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ……………………

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz

  z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS

  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl ), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl),

  na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz ………………………..

  w terminie …………… .

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie

  umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz

  z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS

  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) na

  tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz ……………………….. .

  .................................... dnia .............................. ……………………....................................................................

  (podpis dyrektora Ośrodka lub osoby upoważnionej)

  Załącznik nr 2

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  .......................................................................................................................................................

  (nazwa stanowiska pracy)

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu

  rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone

  w ogłoszeniu:

  Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

  1. ………………………… …………………………

  2. ………………………… …………………………

  3. ………………………… …………………………

  4. ………………………… …………………………

  5. ………………………… …………………………

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1) ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt.),

  2) test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej określonej

  w pkt 1 ogłoszenia o naborze (od 0-20 pkt.),

  3) rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt.).

  Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej złożonych

  dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób - zostają zaproszeni do rozmowy

  kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonych

  dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie lub więcej osób spośród kandydatów, do

  rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych więcej niż 5 kandydatów.

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu ……………….. o godz. …………… .

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu ……………….. o godz. …………… .

  Ustala się minimalny limit …….. punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany

  na w/w stanowisko pracy.

  .................................... dnia .............................. ……………………....................................................................

  (podpis dyrektora Ośrodka lub osoby upoważnionej)

  Załącznik nr 3

  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  .......................................................................................................................................................

  (nazwa stanowiska pracy)

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało …… osób,

  z których …… spełniało wymagania postawione w ogłoszeniu.

  2. Do przeprowadzenia naboru została powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. ………………………………… – przewodniczący komisji

  2. ………………………………… – z-ca przewodniczącego komisji

  3. ………………………………… – członek komisji

  3. Po przeprowadzeniu naboru (postępowania konkursowego) zakwalifikowani kandydaci

  uzyskali następującą liczbę punktów (uszeregowanie według liczby uzyskanych punktów).

  Lp Nazwisko i imię miejsce

  zamieszkania

  ocena

  merytoryczna

  aplikacji

  wyniki testu

  kwalifikacyjnego

  wynik

  rozmowy

  kwalifikacyjnej

  punktacja

  razem

  4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie): ……………………………….

  5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie): …………………………….....

  6. Uzasadnienie wyboru: …………………………………………………………………….

  7. Załączniki do protokołu:

  1) kopia ogłoszenia o naborze,

  2) kopie dokumentów aplikacyjnych ………. kandydatów,

  3) wyniki:

  - oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych,

  - testu kwalifikacyjnego,

  - rozmowy kwalifikacyjnej

  Protokół sporządził:

  ....................................................

  (data, imię i nazwisko pracownika)

  Podpisy członków Komisji:

  .............................................

  .............................................

  .............................................

  Załącznik nr 4

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  NA STANOWISKO

  .......................................................................................................................................................

  (nazwa stanowiska pracy)

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

  Pan/i ……………………………………………………………………….……………………

  (imię i nazwisko)

  zamieszkały/a ...............................................................................................................................

  (miejsce zamieszkania)

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .................................... dnia .............................. ……………………....................................................................

  (podpis dyrektora Ośrodka lub osoby upoważnionej)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 06.11.2017
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 06.11.2017
  Dokument oglądany razy: 3021
MegaBIP free


BIP Archiwalny