BIP Archiwalny ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

                                                                                               Puck, dnia 20.10.2020 r.
  GOPS- SŚPS.262.4.2020

                                                      ZAWIADOMIENIE
                                  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  -ZADANIE I:

  Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Kwiatowa 36, 84-100 Żelistrzewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - usługi opiekuńcze -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem – 38,00 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 10,00

  Łączna liczba punktów – 80,00

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

  -ZADANIE II 

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 69,00 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100,00

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  -ZADANIE  III

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  -specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 82 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100,00

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

                                                 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                                                            Iwona Rumanowska


   

  GOPS- SŚPS.262.3.2020                                                   Puck, dnia 30-09-2020 r.

                                                       ZAWIADOMIENIE
                                  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

   

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1, na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

   

  - Część 1  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

     Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości  38,00 zł brutto, słownie: ( trzydzieści osiem  złotych 00/100), w tym:

  1. koszt jednostkowy gorącego posiłku:   8,00 zł brutto,
  2. koszt jednostkowy śniadania i kolacji: 10,00 zł brutto,
  3. koszt noclegu:                                   20,00 zł brutto.

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  - Część 2 świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet
      i mężczyzn z terenu Gminy Puck

      Stowarzyszenie RYTA, Schronisko RYTA w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi  (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 59,00 zł brutto, słownie: (pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym:

  1. koszt jednostkowy gorącego posiłku:   7,00 zł brutto,
  2. koszt jednostkowy śniadania i kolacji:   8,00 zł brutto,
  3. koszt noclegu:                                   44,00 zł brutto.

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.


  GOPS- SŚPS.262.4.2020

   

                           OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gops@gops.puck.pl

   

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 w treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wprowadza następujące zmiany:

   

  1. w rozdziale II pkt 3 zmienia się treść tabeli dot. szacowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w załączniku);
  2. w rozdziale II pkt 3 zmienia się zakres godzinowy w Rodzaju i zakresie świadczonych usług na następujący:

           Rodzaj i zakres świadczonych usług:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ­nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) - 4 osoby - dzieci z zaburzeniami psychicznymi, (autyści)- średnio 64 godziny miesięcznie;
  • rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii -  § 2 pkt 3 a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ­nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – 4 osoby - 1 osoba dorosła i 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi - średnio 66 godzin miesięcznie;

  b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług -
  § 2 pkt 3 b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ­nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – 2 osoby - 1 osoba dorosła, autysta i 1 dziecko – średnio 48 godzin miesięcznie

  • zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno wychowawczych – § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ­nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – 5 osób z zaburzeniami psychicznymi - średnio 78 godzin miesięcznie.

   

  Łączna szacowana łączna liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie realizacji zamówienia 3072 godzin, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2832 godziny.

   

  3. w rozdziale III w tabeli określającej Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  w Części II i III pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  “ Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług, określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - w liczbie nie mniejszej niż:

  - zadanie II - co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga, 5 osób z kwalifikacjami oligofrenopedagoga, 2 specjalistów do pracy z dziećmi/osobami autystycznymi oraz 1 psychologa i 1 logopedę,

  - zadanie III - co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  4. w rozdziale V pkt 1 wydłuża się termin składania ofert do dnia 16 października 2020 r.

  5. zmienia się załącznik nr 2 do ogłoszenia.

                                                                                         Dyrektor
                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Pucku
                                                                                 Iwona Rumanowska

   

  Załączniki:

  1. tabela dot. szacowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. ujednolicony tekst ogłoszenia o zamówieniu
  3. załącznik nr 2 do ogłoszenia

   


  GOPS- SŚPS.262.4.2020

   

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gops@gops.puck.pl

   

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85 31 11 00 –3 usługi opieki społecznej dla osób starszych

  85 31 12 00 - 4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

  85 31 13 00 - 5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia
  4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia

   


  GOPS- SŚPS.262.3.2020

                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gops@gops.puck.pl

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia w postaci schroniska dla bezdomnych oraz zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

   

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85311000-2

   

                                                              ROZDZIAŁ I.

  Informacje ogólne

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
  2. Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną.
  3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w PLN.
  4. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
   I. świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck
   II. świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck
  5. Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.

  ROZDZIAŁ II. 

  Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Kwota zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO, w związku z czym zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

  ROZDZIAŁ III. 

  Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r., uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego.
  2. Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części:  

  Część 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2 osoby.

  Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu usługi - liczby kobiet o nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 4 osoby.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby mężczyzn o nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Podana przez Zamawiającego ilość bezdomnych kobiet i mężczyzn jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej, dostarczonej Wykonawcy bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 2

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z całodziennym wyżywieniem i usługami opiekuńczymi przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 12 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu usługi - liczby osób o nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej, dostarczonej Wykonawcy bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  ROZDZIAŁ IV.

  Termin wykonania zamówienia.

  Termin zawarcia umów przewidywany jest na październik 2020 r. Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

   

  ROZDZIAŁ V.

  Warunki udziału w postępowaniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
   z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. wpisu do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
  5. spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
   i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).

  W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty prowadzące ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej nie spełniały standardów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym do art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, w brzmieniu ustalonym w art. 34 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, są obowiązane dostosować do tych standardów prowadzone przez siebie ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VI.

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VII.

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Adres korespondencyjny:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  tel.: 58 675 46 81,

  adres poczty elektronicznej: gops@gops.puck.pl ,

  1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
  2. Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  • Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 81
  • Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

  ROZDZIAŁ VIII.

  Termin związania ofertą.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

  ROZDZIAŁ  IX.

  Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
   a) formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał.
   b) prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zamówieniu;
   c) inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zamówieniu.
  7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.
  8. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

  Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  wraz z dopiskiem: Oferta na „Usługę schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck – Część NR ……”

  Nie otwierać przed 30-09-2020 r. godz. 11:15

  9. Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

  10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  11. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zamówienia. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

  12. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

  13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

  ROZDZIAŁ X.

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  Oferty należy składać na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  poniedziałek – środa: 7:30 – 15:30,

  czwartek:  7:30 – 17:00

  piątek:      7:30  -14:00

  drogą pocztową (obowiązuje data doręczenia do Zamawiającego) lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (58) 675-46-81, nie później niż do dnia 30 września 2020 r. do godz. 11:00.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  ROZDZIAŁ XI.

  Opis sposobu obliczenia ceny.

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  ROZDZIAŁ XII.

  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  ROZDZIAŁ XIII.

  Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

   

  2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

  3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej bip informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę, a także cenę wybranej oferty.

  4. Wykonawca będzie miał prawo skorzystania z możliwości przekazywania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

  ROZDZIAŁ XIV.

  Postanowienia końcowe.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
  2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

  ROZDZIAŁ XV.

  Załączniki.

  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego postępowania:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
  2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

   

                                                                               zatwierdziła:

   

                                                                         Iwona Rumanowska

                                                  dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Pliki do pobrania:

  1) Ogłoszenie o zamówieniu

  2) Wzór oferty + oświadczenie


   

                                                                                                  Puck, dnia 22.06.2020 r.

  GOPS- SŚPS.262.2.2020

                                                         ZAWIADOMIENIE
                            O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej, czyli opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

  Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Kwiatowa 36, 84-100 Żelistrzewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - usługi opiekuńcze w zakresie opieki wytchnieniowej, czyli opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego – 29,50 zł/1 godzinę

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VII ogłoszenia o zamówieniu.

  Plik do pobrania


   

  GOPS- SŚPS.262.2.2020

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gops@gops.puck.pl

   

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej, czyli opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

   

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85 31 11 00 –3 usługi opieki społecznej dla osób starszych

  85 31 12 00 - 4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

  85 31 13 00 - 5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

  85 31  21 00 - 0 usługi opieki dziennej

   

  Załączniki:

  1) ogłoszenie o zamówieniu

  2) załacznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy

  3) załacznik nr 2 do ogłoszenia

  4) załacznik nr 3 do ogłoszenia


   

                                                                                                                     Puck 10-01-2020 r.

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU NA 2020R.

  Szczegóły w pliku do pobrania.

  Plik do pobrania

    


     

                                                                                                 Puck, dnia 29-11-2019 r.

  GOPS- SŚPS.262.2.2019

                                                     ZAWIADOMIENIE
                                O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1, na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  - Część 1  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

  Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 36,00 zł brutto, słownie: ( trzydzieści sześć złotych 00/100), w tym:

  1. koszt jednostkowy gorącego posiłku:   6,00 zł brutto,
  2. koszt jednostkowy śniadania i kolacji: 10,00 zł brutto,
  3. koszt noclegu:                                     20,00 zł brutto.

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  - Część 2 świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet
  i mężczyzn z terenu Gminy Puck

  Stowarzyszenie RYTA, Schronisko RYTA w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi  (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 58,00 zł brutto, słownie: ( pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym:

  1. koszt jednostkowy gorącego posiłku:   6,00 zł brutto,
  2. koszt jednostkowy śniadania i kolacji:   8,00 zł brutto,
  3. koszt noclegu:                                     44,00 zł brutto.

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  Plik do pobrania


                                                                                                                                      

                                                                                                   Puck, dnia 29.11.2019 r.

  GOPS- SŚPS.262.3.2019

                                                       ZAWIADOMIENIE
                                  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  -ZADANIE I:

  Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Kwiatowa 36, 84-100 Żelistrzewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - usługi opiekuńcze -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem – 30 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

  -ZADANIE II 

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 70 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  -ZADANIE  III

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  -specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 84 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

   Plik do pobrania


  GOPS- SŚPS.262.3.2019                                                       Puck, 19.11.2019 r.

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gopspuck@onet.pl

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85 31 11 00 –3 usługi opieki społecznej dla osób starszych

  85 31 12 00 - 4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

  85 31 13 00 - 5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

  Załączniki:

  1) Ogłoszenie o zamówieniu

  2) Załącznik Nr 1

  3) Załącznik Nr 2

  4) Załącznik Nr 3

   


                                                                             

  GOPS- SŚPS.262.2.2019

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gopspuck@onet.pl

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85311000-2

  ROZDZIAŁ I.

  Informacje ogólne

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
  2. Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną.
  3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w PLN.
  4. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
  1. świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck
  2. świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck
   5. Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.

  ROZDZIAŁ II. 

  Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Kwota zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO, w związku z czym zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

  ROZDZIAŁ III. 

  Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r., uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego.
  2. Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części:  

  Część 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 1 osobę.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby kobiet o nie więcej niż 200 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 6 osób.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby mężczyzn o nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Podana przez Zamawiającego ilość bezdomnych kobiet i mężczyzn jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 2

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z możliwością skorzystania z całodziennego wyżywienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z całodziennym wyżywieniem i usługami opiekuńczymi przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 10 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób o nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  ROZDZIAŁ IV.

  Termin wykonania zamówienia.

  Termin zawarcia umów przewidywany jest na grudzień 2019 r. Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

  ROZDZIAŁ V.

  Warunki udziału w postępowaniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
  5. spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
   i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).

  W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadziły, w dniu wejścia w życie ustawy, ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, nie spełniające standardów, o których mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ale zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 700), będą obowiązane dostosować placówki do tych standardów, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.   

  Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VI.

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VII.

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Adres korespondencyjny:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  tel.: 58 675 46 81,

  faks: 58 675 46 80,

  adres poczty elektronicznej: gopspuck@onet.pl ,

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  • Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 81
  • Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

  ROZDZIAŁ VIII.

  Termin związania ofertą.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

  ROZDZIAŁ  IX.

  Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał. 1;
  2. prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zamówieniu;
  3. inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zamówieniu.
   7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.
   8.Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

  Nazwa i adres Wykonawcy:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  Oferta na „Usługę schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck – Część NR ……”

  Nie otwierać przed 29.11.2019 r. godz. 11:15

  9. Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

  10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  11. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zamówienia. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

  12. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

  13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

  ROZDZIAŁ X.

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  Oferty należy składać na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  poniedziałek – środa: 7:30 – 15:30,

  czwartek:  7:30 – 17:00

  piątek:      7:30  -14:00

  drogą pocztową (obowiązuje data doręczenia do Zamawiającego) lub osobiście, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r., do godz. 11:00

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  ROZDZIAŁ XI.

  Opis sposobu obliczenia ceny.

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  ROZDZIAŁ XII.

  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  ROZDZIAŁ XIII.

  Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
  2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
  3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
  4. Wykonawca będzie miał prawo skorzystania z możliwości przekazywania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

  ROZDZIAŁ XIV.

  Postanowienia końcowe.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
  2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

  ROZDZIAŁ XV.

  Załączniki.

  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego postępowania:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
  2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

   

                                                                           zatwierdziła:

                                                                        Iwona Rumanowska

                                                  dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Załączniki do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Formularz oferty + oświadczenie wykonawcy

   


                                                                                                   Puck, dnia 14-06-2019 r.

  GOPS- SŚPS.262.1.2019

                                                     ZAWIADOMIENIE
                            O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1, na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  - Część 1  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck

  Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (kobieta), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 25,00 zł brutto, słownie: ( dwadzieścia pięć złotych 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  - Część 2 świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck

  Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (mężczyzna) , tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 25,00 zł brutto, słownie: ( dwadzieścia pięć złotych 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  - Część 3 świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet
  i mężczyzn z terenu Gminy Puck

  Stowarzyszenie RYTA, Schronisko RYTA w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi  (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 43,00 zł brutto, słownie: ( czterdzieści trzy złote 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zamówienia.

  Plik do pobrania


   

  GOPS- SŚPS.262.1.2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
  tel. (58) 675-46-75, fax (58) 675-46-80
  adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, http://bip.gops.puck.pl

  adres poczty elektronicznej e - mail: gopspuck@onet.pl

   

  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych
  z terenu Gminy Puck
   w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

  Przedmiot zamówienia: usługi

  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  85311000-2

   

  ROZDZIAŁ I.

  Informacje ogólne

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

  2. Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną.

  3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w PLN.

  4. Zamówienie podzielone jest na 3 części:

            I.  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck

            II. świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck

            III. świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

        5. Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.

  ROZDZIAŁ II. 

  Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Kwota zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO, w związku z czym zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

  ROZDZIAŁ III. 

  Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia.

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 r., uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego.
  2. Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części:

  Część 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 1 osobę.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych kobiet jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 200 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 2

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia
  w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 8 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych mężczyzn jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 25 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 3

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku, dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 8 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  ROZDZIAŁ IV.

  Termin wykonania zamówienia.

  Termin zawarcia umów przewidywany jest na czerwiec 2019 r. Umowa obowiązywać będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

  ROZDZIAŁ V.

  Warunki udziału w postępowaniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
   z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
  5. spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).

  W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadziły, w dniu wejścia w życie ustawy, ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, nie spełniające standardów, o których mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ale zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 700), będą obowiązane dostosować placówki do tych standardów, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.   

  Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VI.

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  ROZDZIAŁ VII.

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Adres korespondencyjny:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  tel.: 58 675 46 76,

  faks: 58 675 46 80,

  adres poczty elektronicznej: gopspuck@onet.pl ,

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  • Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 76
  • Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

   

  ROZDZIAŁ VIII.

  Termin związania ofertą.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

  ROZDZIAŁ  IX.

  Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Oferta powinna zawierać w szczególności:

          a) formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał. 1;

          b) prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zamówieniu;

          c) inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zamówieniu.

       7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.

       8. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

  Nazwa i adres Wykonawcy:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  Oferta na „Usługę schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck – Część NR ……”

  Nie otwierać przed 14.06.2019 r. godz. 10:00

       9. Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

     10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

     11. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zapytania ofertowego. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

    12. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

    13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

  ROZDZIAŁ X.

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  Oferty należy składać na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  poniedziałek – środa: 7:30 – 15:30,

  czwartek:  7:30 – 17:00

  piątek:      7:30  -14:00

  drogą pocztową lub osobiście, nie później niż do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 9:00

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  ROZDZIAŁ XI.

  Opis sposobu obliczenia ceny.

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  ROZDZIAŁ XII.

  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  ROZDZIAŁ XIII.

  Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

  2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

  3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

  ROZDZIAŁ XIV.

  Postanowienia końcowe.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
  2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

  ROZDZIAŁ XV.

  Załączniki.

  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
  2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

   

                                                                                 zatwierdziła:

                                                                           Iwona Rumanowska

                                               dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pucku

  Załączniki:

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Formularz oferty+oświadczenie

   

   


  Puck, dnia 19.12.2018 r.

  GOPS- SŚPS.262.2.2018

   

   

                                             ZAWIADOMIENIE
                       O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.  do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

   

  - Część 1  świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, ul. Zamenhofa 13a, 81-290 Gdynia

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej wraz z wyżywieniem (kobieta), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 35,00 zł brutto, słownie: ( trzydzieści pięć złotych 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zapytania ofertowego.

  - Część 2 świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn
  z terenu Gminy Puck

  Stowarzyszenie PRO BONO,  ul. Orzechowa 15, 80-297 Banino

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej wraz z wyżywieniem (mężczyzna) , tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 28,00 zł brutto, słownie: ( dwadzieścia osiem złotych 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zapytania ofertowego.

  - Część 3 świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

  Stowarzyszenie RYTA, Schronisko RYTA w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka

  Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej wraz z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi  (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
  w wysokości 58,00 zł brutto, słownie: ( pięćdziesiąt osiem złotych 00/100),

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale XII zapytania ofertowego.

  Plik do pobrania

   


  ROK 2018

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

  NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 
                               RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

                                                          w zakresie

  zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Puck

   

  I. Nazwa i adres Zamawiającego.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pucku,

  ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek– piątek:  730-1530,

  tel.: 58 675 46 76,

  faks: 58 675 46 80,

  e-mail: gopspuck@onet.pl,

  strona internetowa: http://www.gops.puck.pl/,

  REGON: 220327529, NIP: 587-162-19-66,

  Znak postępowania: GOPS.SŚPS.262.2.2018

   

  II. Tryb udzielenia zamówienia.

  Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności
  i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

  III. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części.

  Część 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie, w tym co najmniej jednym gorącym), zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
   i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2 osoby.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych kobiet jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu
  o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 2

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie, w tym co najmniej jednym gorącym), zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia
  w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2 osoby.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych mężczyzn jest ilością przewidywaną
  w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  Część 3

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku, dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi oraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie, w tym co najmniej jednym gorącym) przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

  Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).  

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 6 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

  Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

  Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

  Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

  Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

  IV. Termin wykonania zamówienia

  Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

  V. Warunki udziału w postępowaniu .

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
  5. spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
   i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).

  W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które prowadziły, w dniu wejścia w życie ustawy, ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, nie spełniające standardów, o których mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ale zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 700) będą obowiązane dostosować placówki do tych standardów, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.   

  Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

  VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Adres korespondencyjny:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  tel.: 58 675 46 76,

  faks: 58 675 46 80,

  adres poczty elektronicznej: gopspuck@onet.pl ,

   

  2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  3) Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  • Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 76
  • Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

  VIII. Termin związania ofertą.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

  IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

  3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5) Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  6) Oferta powinna zawierać w szczególności:

  a) formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał. 1;

  b) prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;

  c) inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  7) Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.

  8) Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

  Nazwa i adres Wykonawcy:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  Oferta na „Usługę schronienia i noclegu

  dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck”

  Nie otwierać przed 18.12.2018 r. godz. 10:00

  9) Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

  10) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  11) Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zapytania ofertowego. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

  12) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

  13)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

  X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  Oferty należy składać na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. 10 Lutego 38,

  84-100 Puck,

  poniedziałek – piątek: 730 – 1530,

  drogą pocztową lub osobiście, nie później niż do dnia 18 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

   

   

  XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt 8.

  XIII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

  1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

   

  2) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

  3)Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

   

  XIV. Postanowienia końcowe.

   

  1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

  2) Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

  3) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  XV. Załączniki.

  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
  2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

   

                                                                    zatwierdziła:

                                                                  Iwona Rumanowska

                                           dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Pliki do pobrania

  Zapytanie ofertowe

  Wzór oferty

   

   


   

                         ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

   

  -ZADANIE I:

  Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Żarnowiecka 5, 84-100 Puck

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - usługi opiekuńcze -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
  z otoczeniem – 25 zł

   

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

   

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

   

  -ZADANIE II 

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczenie
  i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 65 zł

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

   

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  -ZADANIE  III

  ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

   

  Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  -specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 79 zł

   

  Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

  Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

  Łączna liczba punktów – 100

   

  Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
  w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

  Plik do pobrania


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

  tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

  Pliki do pobrania

  Ogłoszenie

  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3

   


  ROK 2017

  06.12.2017

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Plik z informacją do pobrania


  20.11.2017

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

  tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  Pliki do pobrania

  ogłoszenie

  załącznik 1 - oferta wzór

  załącznik 2 - wykaz osób

  załącznik 3 - wykaz wykonanych usług

  załącznik 4 - umowa

   


  19.01.2017

   

  Puck, dnia 19.01.2017 r.

  GOPS.SŚPS.262.3.2.2016

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   

    

              Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w okresie od stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Dyrektor
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  Iwona Rumanowska


  ROK 2016

  30.12.2016

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w okresie od stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  Pliki do pobrania

  Ogłoszenie

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  20.12.2016

  Informacja o wynikach postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  05.12.2016

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
  na usługi społeczne - tj. specjalistyczne usługi opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  Pliki do pobrania:

  ogłoszenie

  załącznik nr 1 do ogłoszenia

  załącznik nr 2 do ogłoszenia

  załącznik nr 3 do ogłoszenia

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
  na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  Pliki do pobrania:

  ogłoszenie

  załącznik nr 1 do ogłoszenia

  załącznik nr 2 do ogłoszenia

  załącznik nr 3 do ogłoszenia

  13.05.2016

  Unieważnienie postępowania

  06.05.2016

  Odpowiedż na pytania Wykonawców

  27.04.2016 r

  Puck: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od maja 2016 r. do 31.12.2016 r.

   

  Numer ogłoszenia: 105146 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku , ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 675 46 75, faks 58 675 46 80.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.puck.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od maja 2016 r. do 31.12.2016 r.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres świadczonych usług zgodnie z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) - terapia logopedyczna;

  - 1 osoba (28 lat) - w wymiarze 4 godzin tygodniowo - łącznie średnio 128 godzin.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
                       I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 250,00 zł.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać niezbędne wykształcenie
  i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli:

  - posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

  - posiadać co najmniej półroczny stażu w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;

  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
      upośledzeniem umysłowym;

  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  5. zakładzie rehabilitacji;

  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
      z zaburzeniami psychicznymi.

  Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
   z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - cena - 70
  • 2 - gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:

  a) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

  b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

  c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.

  d) Zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164) będzie podmiotem udostępniającym zasoby do realizacji zamówienia; W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń
  i dokumentów określonych w SIWZ.

  e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawców, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

  f) Każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji dotyczącej obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

  2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.puck.pl, bip.gops.puck.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Pliki do pobrania:

  Formularz A.doc

  Formularz A.pdf

  Formularz B.doc

  Formularz B.pdf

  Formularz C.doc

  Formularz C.pdf

  SIWZ.docx

  SIWZ.pdf

   


                                                                  Puck, dnia 04.04.2016 r.

  GOPS.262.1.2.2016

   

   

  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY WYKLUCZONE I ODRZUCONE

   

     Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.
  z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od kwietnia do 31.12.2016 r
  .

  do realizacji zadań wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

  - CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

                      Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

   

  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. CE LINGUA Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

  - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi –69,80 zł – 70,00 pkt

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 36,50 zł -  30,00 pkt

  razem: 100,00 pkt

   

  1. UNIFUND Sp. z o.o., al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów

  - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 57,00 zł / 69,80 zł

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 36,00 zł

                  oferta odrzucona

   

  Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały wykluczone oferty następujących Wykonawców:

   

  nie dotyczy

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

   

  UNIFUND Sp. z o.o., al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów – w ofercie zawarte były dwie ceny. Cena wyrażona cyfrą (57,00 zł) i cena słownie (sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) były rozbieżne. Omyłka ta nie może być zakwalifikowana jako oczywista omyłka rachunkowa, gdyż nie wynikała z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie takiej omyłki mogłoby mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego mógłby być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe byłoby stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Omyłka nie może również zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska, gdyż  budzi wątpliwości która z podanych cen jest właściwa, a w formularzu oferty, ani w innych składanych dokumentach nie podano sposobu jej obliczenia. Poprawienie omyłki prowadziłoby zatem do istotnej zmiany treści oferty.

   

                                                                                                                                 

   

   

  Otrzymują:

  1. CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

   2. UNIFUND Sp. z o.o., al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów 


  Puck: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck)
  w okresie od kwietnia 2016 r. do 31.12.2016 r.

  Numer ogłoszenia: 58714 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku , ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 675 46 75, faks 58 675 46 80.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.puck.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od kwietnia 2016 r. do 31.12.2016 r.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres świadczonych usług zgodnie z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) - terapia logopedyczna;

  - 1 osoba (28 lat) - w wymiarze 4 godzin tygodniowo - łącznie średnio 156 godzin.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
  I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie wymaga się wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  ·         III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać niezbędne wykształcenie i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli:

  - posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

  - posiadać co najmniej półroczny stażu w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;

  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  5. zakładzie rehabilitacji;

  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - cena - 70
  • 2 - gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:

  a) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

  b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

  c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.

  d) Zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164) będzie podmiotem udostępniającym zasoby do realizacji zamówienia; W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.

  e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawców, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

  f) Każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji dotyczącej obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

  2.Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.puck.pl, bip.gops.puck.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

  Pliki do pobrania:

  Formularz A - doc
  Formularz A - pdf

  Formularz B - doc
  Formularz B - pdf

  Formularz C - doc
  Formularz C - pdf

  SIWZ SUO LOGOPEDA - pdf

   


  oznaczenie sprawy GOPS.262.1.2016           

  ZAWIADOMIENIE
  o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
  (ogłoszenie BZP nr 47896 – 2016 z dnia 03.03.2016)

   dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. – terapia logopedyczna – zakres świadczonych usług zgodny z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.
  z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), obejmujący rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.
  z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.):

  - współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
  i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

   – 1 osoba (28 lat) – w wymiarze 4 godzin tygodniowo – łącznie średnio 156 godzin.

  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku unieważnia przetarg nieograniczony  na wykonywanie wyżej wymienionego zadania.

  Uzasadnienie prawne:

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

  Uzasadnienie faktyczne:

  W przedmiotowym postępowaniu  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


  Puck, dnia 03.03.2016 r.

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.puck.pl, bip.gops.puck.pl


  Puck: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Numer ogłoszenia: 47896 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku , ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 675 46 75, faks 58 675 46 80.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.puck.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres świadczonych usług zgodnie z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598,
  z późn. zm.) - terapia logopedyczna; - 1 osoba (28 lat) - w wymiarze 4 godzin tygodniowo - łącznie średnio 156 godzin..

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
  I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie wymaga się wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na postawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać niezbędne wykształcenie
  i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli:

  - posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

  - posiadać co najmniej półroczny stażu w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
   z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
   z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
   o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - cena - 70
  • 2 - gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:

  a) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

  b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

  c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.

  d) Zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164) będzie podmiotem udostępniającym zasoby do realizacji zamówienia;
  W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz
  z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.

  e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawców, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

  f) Każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji dotyczącej obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, będzie mogła zwrócić się do drugiej strony
  o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

  2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.puck.pl, bip.gops.puck.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Pliki do pobrania:

  Formularz A - doc
  Formularz A - pdf

  Formularz B - doc
  Formularz B - pdf

  Formularz C - doc
  Formularz C - pdf

  SIWZ SUO LOGOPEDA - pdf

   

  rok 2015

  Puck, dnia 16.12.2015 r.

  GOPS.262.2.2015

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY WYKLUCZONE I ODRZUCONE

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Część 1

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna;
  zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 3 lit b
  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

  Część 2

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja ruchowa

  zakres świadczonych usług: zgodny z  § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

  Część 3

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dzieci autystyczne;
  zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 1 lit a i
  § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

  Część 4

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 1 lit a i § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

  do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących

  Wykonawców:

  Część 1 - Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o.,
                          ul. Warszawska 49 lok. 50, 25 – 531 Kielce

  -  cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 70,00 zł

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 65,00 zł 


  Część 2 - Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o.,

                         ul. Warszawska 49 lok. 50, 25 – 531 Kielce

  - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 37,00 zł

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł

  Część 3 - „ŚWIAT AUTYZMU” Karolina Struck – Fuks ul. Ks.Dambków 23, 84 – 100

                     Gnieżdżewo

  - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 45,00 zł

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł

  Część 4 - „ŚWIAT AUTYZMU” Karolina Struck – Fuks ul. Ks.Dambków 23, 84 – 100

                      Gnieżdżewo

  - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 45,00 zł

  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł

   

  Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymały najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
   

  1. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50,
  25 – 531 Kielce

  Część 1 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 70,00 zł – 70 pkt

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 65,00 zł  – 30 pkt
                 razem: 100 pkt

  Część 2 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 37,00 zł – 70 pkt

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł – 30 pkt

                 razem: 100 pkt

  Część 3 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 37,00 zł

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł

                 oferta odrzucona

  Część 4 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 37,00 zł

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł

                  oferta odrzucona

   

  2. „ŚWIAT AUTYZMU” Karolina Struck – Fuks ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

   Część 2 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 52,00 zł – 49,81 pkt

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 44,00 zł -  37,71 pkt

                      razem: 87,52 pkt

  Część 3 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 45,00 zł – 70 pkt

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł – 30 pkt

                     razem:  100 pkt

  Część 4 - cena brutto za 1 godzinę wykonywania usługi – 45,00 zł – 70 pkt

                  - stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – 35,00 zł - 30 pkt

                razem: 100 pkt

   

  Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały wykluczone oferty następujących Wykonawców:

   

  Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25 – 531 Kielce

  Część 3

  Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca w załączniku  „Formularz C - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania” nie wykazał żadnej osoby, która posiada niezbędne wykształcenie i doświadczenie, zgodne
  z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
  , tzn. nie wykazano,
  osoby mającej świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla  osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a posiadającej przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

  Część 4    

  Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca w załączniku „Formularz C - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania” nie wykazał żadnej osoby, która posiada niezbędne wykształcenie i doświadczenie, zgodne
  z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
  , tzn. nie wykazano,
  osoby mającej świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla  osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a posiadającej przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

  1. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25 – 531 Kielce

  - Część 3

  - Część 4

                                                               

                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

                                                       Iwona Rumanowska Zamawiającego 

                                                       

  Otrzymują:

  1. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25 – 531 Kielce
  2. „ŚWIAT AUTYZMU” Karolina Struck – Fuks ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

   


  20.11.2015

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 309814-2015 z dnia 2015-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck
  Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z...

  Termin składania ofert: 2015-12-03


  Numer ogłoszenia: 314140 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309814 - 2015 data 17.11.2015 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 675 46 75, fax. 58 675 46 80.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
  • W ogłoszeniu jest: najniższa cena.
  • W ogłoszeniu powinno być: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych-70% gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi-30%.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 03.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.
  • W ogłoszeniu powinno być: 08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.

  Pliki do pobrania: 

  Formularz_A.doc    Formularz_A.pdf
  Formularz_B.doc    Formularz_B.pdf
  Formularz_C.doc    Formularz_C.pdf
  SIWZ_SUO_2016.doc    SIWZ_SUO_2016.pdf

  17.11.2015

  Przetarg na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  gops.puck.pl; bip.gops.puck.pl


  Puck: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Numer ogłoszenia: 309814 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku , ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 673 56 60, faks 058 673 56 13.

  Adres strony internetowej zamawiającego: gops.puck.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598
  z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w miejscu ich zamieszkania (teren Gminy Puck) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Część 1

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna;
  zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli obejmujący: rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): - współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

  - 1 osoba (28 lat) - w wymiarze 4 godzin tygodniowo - łącznie średnio 208 godzin.

   

  Część 2

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa;
  zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 3 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli obejmujący: rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

  - 2 dzieci (4 i 6 lat) - w wymiarze po 5 godzin tygodniowo - łącznie średnio 520 godzin.

  Część 3

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci autystyczne; zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 1 lit a i § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli obejmujący: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania
  w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania
  i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie
  i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, zapewnienie dzieciom
  i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają uzyskania dostępu do zajęć,
  o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);

  - 3 dzieci autystycznych (3 lata i 2x6 lat) w wymiarze 2x po 10 godzin tygodniowo i 1x 5 godzin tygodniowo - łącznie średnio 1.300 godzin.

  Część 4

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakres świadczonych usług: zgodny z § 2 pkt 1 lit a i § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli obejmujący: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych
  i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);

  - 3 dzieci w wieku 2x14 lat i 6 lat w wymiarze 2x5 godzin tygodniowo i 1x10 godzin tygodniowo oraz 1 mężczyzna niewidomy i niesłyszący (23 lata) w wymiarze 12 godzin tygodniowo - łącznie średnio 1.664 godziny.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie wymaga się wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać niezbędne wykształcenie
  i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), czyli:

  - posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

  - posiadać co najmniej półroczny stażu w jednej z następujących jednostek:

  1) szpitalu psychiatrycznym;

  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  5) zakładzie rehabilitacji;

  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie
  i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

  a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  b) Zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

  c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

  d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy.

  e) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

  2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

  3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gops.puck.pl; bip.gops.puck.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, 84-100 Puck, ul.10 Lutego 38, pokój 204.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Pliki do pobrania: 

  Formularz_A.doc    Formularz_A.pdf
  Formularz_B.doc    Formularz_B.pdf
  Formularz_C.doc    Formularz_C.pdf
  SIWZ_SUO_2016.doc    SIWZ_SUO_2016.pdf

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 20.10.2020
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 20.10.2020
  Dokument oglądany razy: 22555
MegaBIP free


BIP Archiwalny