BIP Archiwalny STATUT OŚRODKA
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  STATUT OŚRODKA

                                 

  STATUT

   GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  PUCKU

   

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Puck z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
  2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Puck, nieposiadającą osobowości prawnej
   i działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną ze środków własnych gminy
   i środków administracji rządowej na zadania zlecone.
  3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
   z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
   poz. 885, z późn. zm.);
  4. uchwał Rady Gminy Puck;
  5. zarządzeń Wójta Gminy Puck;
  6. niniejszego Statutu.

  § 2.

  1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Puck.
  2. Siedziba Ośrodka mieści się w Pucku przy ul. 10 Lutego 38.
  3. Ośrodek może używać nazwy skróconej „GOPS w Pucku”.
  4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.            W treści pieczęci może być zamieszczony nr Regon, NIP, nr telefonu oraz faxu.
  5. Do celów prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz w sprawach określonych przepisami szczególnymi Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem i napisem w otoku zawierającym nazwę Ośrodka w pełnym brzmieniu.

  § 3.

  Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

  1. w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Pomorski;
  2. w zakresie zadań własnych – Wójt Gminy Puck.

   

  Rozdział II

  Zadania i cel działania Ośrodka

  § 4.

  Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin
  w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

   

                                                                   § 5.

  1. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy:
   1. realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
    z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
   2. aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób, rodzin, grup
    i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programów i projektów socjalnych oraz społecznych.
  2. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

  § 6.

  Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności
  w zakresie:

  1. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
  2. przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia
   4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567);
  3. przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy
   z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
   z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.);
  4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia
   7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.); 
  5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863);
  6. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia
   11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195);
  7. załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.);
  8. podejmowania działań w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w tym zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku;
  9. realizowania zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.);
  10. udzielania wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet                w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U. poz. 1860);
  11. prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia „Dobry start”, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz przekazywania informacji, o której mowa
   w § 10 ust. 6 cytowanego rozporządzenia.

   

  § 7.

  Ośrodek realizuje też inne zadania niż wymienione w § 5 i w § 6 Statutu wynikające
  z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z:

  1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225,
   z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
  6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
  7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.);
  8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124,
   z późn. zm.).

  Rozdział III

  Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

  § 8.

  1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka, z którym nawiązuje
   i rozwiązuje stosunek pracy Wójt Gminy Puck.
  2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
  3. Ośrodek w zależności od potrzeb i możliwości finansowych może tworzyć jedno
   i wieloosobowe stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne.
  4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
  5. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Puck, które określają jego uprawnienia i kompetencje.
  6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy Puck coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

  § 9.

  Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa dyrektor Ośrodka
  w regulaminie organizacyjnym.

  § 10.

  Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieunormowanych - ustawa z dnia 26 czerwca
  1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

  Rozdział IV

  Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka

  § 11.

  1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Puck.
  2. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

  § 12.

  1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie jednostki budżetowej.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.
  3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy lub zarządzeń dyrektora Ośrodka.
  4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

  § 13.

  1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
  2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

  § 14.

  Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego, lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych lub upoważnionych przez Wójta Gminy Puck.

  § 15.

  Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
   z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

  § 16.

  1. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
   w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować darowizny  
    i dysponować nimi na cele wskazane przez ofiarodawcę.

  Rozdział V

  Postanowienia końcowe

  § 18.

  Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 12.09.2018
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 12.09.2018
  Dokument oglądany razy: 2696
MegaBIP free


BIP Archiwalny