BIP Archiwalny Informacje ogólne o dostępie do informacji publicznej oraz informacje
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Informacje ogólne o dostępie do informacji publicznej oraz informacje

  Dostęp obywateli do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

  Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art. 1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie ma zastosowania do osób pełniących funkcje publiczne. (art. 5 ust. 2)

  Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2, ust. 2).

  Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, udostępnienie informacji publicznej możne nastąpić w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

  Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny   (art. 10, ust. 2.).

  Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).
  Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).

  Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej
   http://bip.gops.puck.pl//pliki/Wniosek o udostpnienie informacji publicznej.pdf


  Sprawozdania roczne za 2019 rok.

  Pliki do pobrania 

  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  Informacja dodatkowa
  Wyciąg danych z Informacji dodatkowej


  Sprawozdania roczne za 2018 rok.

  Pliki do pobrania 

  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  Informacja dodatkowa
  Wyciąg danych z Informacji dodatkowej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 11.05.2020
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 11.05.2020
  Dokument oglądany razy: 2561
MegaBIP free


BIP Archiwalny