BIP Archiwalny Witamy na stronie BIP
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  84-100 Puck, ul. 10 Lutego 38.

  tel.: 58 675 46 76   fax: 675 46 80
  e-mail: gops@gops.puck.pl

  NIP: 587-162-19-66
  REGON: 220327529

  RACHUNEK BANKOWY:
  BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ O/PUCK
  53 8349 0002 0041 2555 2000 0010


                                                   

  ZMIANA W ORGANIZACJI OBSŁUGI KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY    SPOŁECZNEJ W PUCKU OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zmienia od 26 października 2020 r. bezpośrednią obsługę klientów w ograniczonym zakresie.

  Aby zapobiec tworzeniu się kolejek i zapobiec ryzyku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, obsługa będzie realizowana wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

   Wizyty w poszczególnych sprawach należy umawiać pod następującymi numerami telefonów:

  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych - 58 675 46 71, 58 675 46 72,

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej, Karta Dużej Rodziny – 58 675 46 81

  Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby uprzednio umówione, we wskazanym terminie i o określonej godzinie, mające zakryte usta i nos przy pomocy przyłbicy lub/i maseczki, po obowiązkowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk.

  Szczegółowe zasady obsługi klientów określa Zarządzenie nr 26/20 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

  Pracownicy socjalni zgodnie z aktualnym stanem prawnym mogą ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodowej i majątkowej na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej, oraz

  2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub

  3. informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy”.

  - jednak docierają do rodzin, gdy wymaga tego dana sytuacja.

  Asystenci rodziny będą wykonywać wsparcie informacyjne i emocjonalne, pedagogizację, koordynację pracy służb społecznych, pomagać w realizacji spraw urzędowych komunikując się przez telefon lub Internet z instytucjami. Będą też w ograniczonym zakresie wykonywać pracę w środowisku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w zakresie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

  Realizowane będą również w ciągłości usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Ośrodka.

  Zalecamy kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka, wysyłanie korespondencji przez operatora pocztowego oraz załatwianie spraw elektronicznie, przez: ePuap, portal Empatia, PUE ZUS lub systemu bankowości internetowej.

  Przypominamy telefoniczne dane kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:

  tel. 58 675 46 75 - Dyrektor
  58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
  58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny/ świadczenia rodzinne i wychowawcze
  58 675 46 74 - księgowość
  58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
  58 675 46 81 - sekretariat, kadry
  58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 - pracownicy socjalni
  fax: 58 675 46 80
  e-mail: gopspuck@onet.pl

                                                     Zarządzenie Nr 26/20

                      Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                              z dnia 19 października 2020 roku

   

  w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

  Na podstawie § 38 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w zw. z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758; określanego dalej jako „Rozporządzenie”) oraz art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby zakaźnej COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

  zarządza się, co następuje:

   

                                                                  § 1

  1. Wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku poprzez zamknięcie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Pucku dla bezpośredniej obsługi Interesantów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi wszystkie zadania statutowe bez ograniczeń w zakresie kategorii prowadzonych spraw, przy czym w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników, obsługa klientów w pierwszej kolejności będzie prowadzona telefonicznie (numery telefonów na stronie internetowej www.gops.puck.pl oraz na drzwiach wejściowych do Ośrodka), za pomocą poczty elektronicznej e-mail: gops@gops.puck.pl, portalu Emp@tia lub poprzez platformę E-PUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
  3. Wnioski do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych dostępne są na stronach internetowych www.mpips.gov.pl.
  4. Podania, wnioski i inne pisma w formie papierowej należy dostarczać za pomocą przesyłek pocztowych, a także przez wrzucenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się na ścianie przed wejściem do budynku Ośrodka, dokumenty będą wybierane ze skrzynki w godzinach pracy Ośrodka z bieżącą datą wpływu. Dokumenty i podania umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy Ośrodka będą przyjęte z datą wpływu następnego dnia roboczego.
  5. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna w miarę możliwości ograniczać się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić w sposób zdalny, w tym za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
  6. Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu, z określeniem dnia i  godziny wizyty. Termin i godzinę wizyty umawiają wyznaczeni pracownicy pod numerami telefonu:
  • 58 675 46 81 Sekcja Pomocy Środowiskowej, Sekcja Świadczeń z Pomocy Społecznej, Karta Dużej Rodziny, Księgowość, Kadry i Sekretariat;
  • 58 675-46-71, 58 675-46-72 Sekcja  Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych

  7. Drzwi Ośrodka są zamknięte. Interesant powinien przybyć  nie wcześniej niż na 5 minut  przed umówioną wizytą i powiadomić o celu wizyty pracownika Ośrodka telefonicznie o swoim przybyciu, po czym pracownik wychodzi do interesanta.

  8.  Osoby oczekujące na wejście do budynku proszone są o utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości od innych klientów.

  9. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w punktach obsługi interesanta, usytuowanych w korytarzu na poziomie -1 i na piętrze budynku.

  10. Do budynku interesanci wpuszczani są pojedynczo (dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi). Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos przy pomocy przyłbicy lub/i maseczki, po obowiązkowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk.

  11. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, temperatura powyżej 37 stopni C) nie będą wpuszczane do budynku.

  12. W celu usprawnienia obsługi interesant na umówioną wizytę powinien przybyć z przygotowanymi dokumentami, wypełnionymi wnioskami, oświadczeniami itp.

  13. Interesant powinien na uzgodnioną wizytę przybyć sam, bez osób towarzyszących, chyba że obecność tych osób konieczna jest przez procedury dotyczące sprawy lub stan zdrowia wymaga wsparcia osoby towarzyszącej. 

  14. Osoby załatwiające sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały czas pozostawania w budynku Ośrodka (jeżeli obowiązek zakrywania ust i nosa tych osób dotyczy). Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w odpowiednio oznaczonych dozownikach, umieszczonych na korytarzach w budynku Ośrodka. Przed przystąpieniem do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku należy zdezynfekować ręce. Jeżeli konieczne będzie podpisanie dokumentów przez interesanta w obecności pracownika, to zalecane jest posiadanie własnego długopisu.

  15. Osoby załatwiające sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku  zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników Ośrodka obsługujących interesantów. Ilość miejsc pozwalających na bieżącą - bezpieczną obsługę interesantów jest ograniczona, co może generować konieczność dłuższego oczekiwania na załatwienie sprawy.

  16. W sprawach pilnych i nadzwyczajnych dopuszcza się przyjęcie interesantów bez wcześniejszego umówienia wizyty.

                                                                  § 2

  1. Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku pozostają bez zmian.
  2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w wyjątkowych okolicznościach mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej.
  3.  Pracownicy socjalni stosują przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Instrukcję procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem  SARS-CoV-2.
  4. Asystenci rodziny stosują Instrukcję dla asystentów rodziny w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID-19 przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  5. Usługi opiekuńcze są wykonywane zgodnie z Instrukcją dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik nr 4 do Polecenia  Wojewody Pomorskiego  z dnia 14 marca 2020 r.
  6. W pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych stosuje się Instrukcję dotyczącą Sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo – wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                                                                 § 3

  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku wykonujący swoje obowiązki obowiązani są:

  1. do umawiania interesantów w koniecznych przypadkach na dany termin i godzinę,
  2. podczas obsługi interesanta założyć maseczkę lub/i przyłbicę,
  3. wypełniać „Rejestr osób załatwiających sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku” w celu weryfikacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
  4. do częstego dezynfekowania rąk, miejsc odbioru korespondencji i klamek,
  5. do dezynfekowania punktu obsługi interesanta po każdej wizycie klienta,
  6. ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty pracownicze między pokojami w budynku Ośrodka,
  7. w razie konieczności opuszczenia pokojów przez pracowników, poruszać się po Ośrodku w maseczkach lub/i przyłbicach.

                                                                 § 4

  Treść niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

                                                                  § 5

  Traci moc Zarządzenie nr 25/20 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

                                                                 § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

                                                                            Dyrektor
                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                                                          Iwona Rumanowska

   

   


                                                    Zarządzenie Nr 25/20

                     Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                           z dnia 12 października 2020 roku

  w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku
                                          zmian organizacyjnych związanych
       z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

  Na podstawie § 38 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w zw. z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964; określanego dalej jako „Rozporządzenie”), w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby zakaźnej COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

                                                     zarządza, co następuje:

                                                                    § 1

  1. Wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku poprzez zamknięcie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dla bezpośredniej obsługi Interesantów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 
  2. Bezpośrednia obsługa Interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów. Bezpośrednia obsługa Interesantów powinna w miarę możliwości ograniczać się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić w sposób zdalny, w tym za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
  3. Bezpośrednia obsługa Interesanta możliwa jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu z określeniem dnia i  godziny wizyty.
  4. Interesant powinien przybyć  nie wcześniej niż na 5 minut  przed umówioną wizytą i powiadomić o celu wizyty pracownika ośrodka telefonicznie o swoim przybyciu.
  5. Osoby oczekujące na wejście do budynku proszone są o utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości od innych klientów.
  6. Bezpośrednia obsługa  Interesantów odbywa się w punktach obsługi Interesanta, umiejscowionych w korytarzu na poziomie -1 i na piętrze budynku.
  7. Do budynku Interesanci wpuszczani są pojedynczo (dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi). Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos przy pomocy przyłbicy lub/i maseczki, po obowiązkowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk.
  8. W celu usprawnienia obsługi interesant na umówioną wizytę powinien przybyć z  przygotowanymi dokumentami, wypełnionymi wnioskami, oświadczeniami itp.
  9. Interesant powinien na uzgodnioną wizytę przybyć sam, bez osób towarzyszących, chyba że obecność tych osób konieczna jest przez procedury dotyczące sprawy lub stan zdrowia wymaga wsparcia osoby towarzyszącej. 
  10. Osoby załatwiające sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały czas pozostawania w budynku Ośrodka (jeżeli obowiązek zakrywania ust i nosa tych osób dotyczy). Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w odpowiednio oznaczonych dozownikach, umieszczonych na korytarzach w budynku Ośrodka. Przed przystąpieniem do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku należy zdezynfekować ręce.  Jeżeli konieczne będzie podpisanie dokumentów przez Interesanta w obecności pracownika, to  zalecane jest posiadanie własnego długopisu.
  11. Osoby załatwiające sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku  zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników Ośrodka obsługujących Interesantów. Ilość miejsc pozwalających na bieżącą obsługę Interesantów jest ograniczona, co może generować konieczność dłuższego oczekiwania na załatwienie sprawy.
  12. W sprawach pilnych i nadzwyczajnych dopuszcza się przyjęcie Interesantów bez wcześniejszego umówienia wizyty.
  13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi wszystkie zadania statutowe bez ograniczeń w zakresie kategorii prowadzonych spraw, przy czym w celu zapewnienia bezpieczeństwa Interesantów i pracowników oraz porządku publicznego rekomenduje się:
  1. kontakt z pracownikami przede wszystkim w formie elektronicznej lub telefonicznie;
  2. podania, wnioski i inne pisma należy dostarczać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłek pocztowych lub skrzynki ePUAP, w tym w miarę możliwości przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej - zgodnie z właściwymi przepisami, a także przez wrzucenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się na ścianie przed wejściem do budynku Ośrodka, dokumenty będą wybierane ze skrzynki w godzinach pracy Ośrodka z bieżącą datą wpływu. Dokumenty i podania umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy Ośrodka będą przyjęte z datą wpływu następnego  dnia roboczego.

                                                                   § 2

  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku wykonujący swoje obowiązki obowiązani są:

  1. do umawiania Interesantów w koniecznych przypadkach na dany termin i godzinę,
  2. podczas obsługi Interesanta założyć maseczkę lub/i przyłbicę,
  3. wypełniać „Rejestr osób załatwiających sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku” w celu weryfikacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
  4. do częstego dezynfekowania rąk, miejsc odbioru korespondencji i klamek,
  5. do dezynfekowania punktu obsługi interesanta po każdej wizycie Klienta,
  6. ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty pracownicze między pokojami w budynku Ośrodka,
  7. w razie konieczności opuszczenia pokojów przez pracowników, poruszać się po Ośrodku w maseczkach lub/i przyłbicach.

                                                                 § 3

  Treść niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

                                                                  § 4

  Organizacja pracy terenowej pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny zostanie określona odrębnym zarządzeniem.

                                                                  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

                                                                                 Dyrektor
                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                                                          Iwona Rumanowska

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 19.10.2020
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 19.10.2020
  Dokument oglądany razy: 28187
MegaBIP free


BIP Archiwalny