BIP Archiwalny PETYCJE
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  PETYCJE

  Złożono dnia 09-11-2018r.

  II - Petycja Odrębna:

  §2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej-  procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.

   

  §2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego. 

    

  §2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

  Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:

  Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w komparycji argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % - sic ! 

  Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych. 

  Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej. 

  Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl  

  Wnioskodawca:

  Osoba Prawna

  Szulc-Efekt sp. z o. o.

  Prezes Zarządu: Adam Szulc


  Brak danych
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 23.11.2018
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 23.11.2018
  Dokument oglądany razy: 2837
MegaBIP free


BIP Archiwalny