Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - 1 ETAT

ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD CZERWCA 2023 R.

1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów  o ochronie danych osobowych.

2.      Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
 • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
 • doświadczenie w korzystaniu z programu Amazis oraz Nemezis (mile widziane),
 • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:

 • przyjmowanie, weryfikacja oraz rozpatrywanie wniosków i załączonych dokumentów w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,
 • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 • praca w godzinach: Pn., Wt., Śr.   730-1530, Cz. 730-1700, Pt. 730-1400
 • wymuszona pozycja ciała,
 • wysiłek głównie umysłowy,
 • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
 • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej,
 • bezpośrednia obsługa klientów Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego
  i Wychowawczych

6.      Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata do pracy,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do oferty),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne, zgody, oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone w siedzibie GOPS, pokój nr 207, w godzinach Pn., Wt., Śr.   730-1530, Cz. 730-1700, Pt. 730-1400, lub doręczone listownie w terminie do dnia 8 maja 2023 r. do godz. 1500 , pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO”

Dopuszcza się składanie dokumentów za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (E-PUAP) w terminie do dnia 8 maja 2023 r. do godz. 1500. W tym przypadku dokumenty aplikacyjne, zgody, oświadczenia winny być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

7.  Inne informacje

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 207). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 81.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku  po rozstrzygnięciu naboru nie odsyła złożonych ofert, dokumenty kandydatów nie niewybranych w procesie naboru będzie można odbierać przez okres 3 miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, a dokumenty nieodebrane po 3 miesiącach  zostaną protokolarnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

                                                                                     

Puck, dnia 19.04.2023 r.                                                              Dyrektor                                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                    

                                                                                         Iwona Rumanowska

1. Ogłoszenie o naborze

2. Załacznik Nr 1


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
19 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
19 kwi 2023, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
19 kwi 2023, godz. 15:01