Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej

GOPS- SŚPS.262.6.2020

                                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
tel. (58) 675-46-81, fax (58) 675-46-80
adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, www.gminapuck-gops-bip3.alfatv.pl
adres poczty elektronicznej e - mail: gops@gops.puck.pl

prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej, czyli opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przedmiot zamówienia: usługi
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85 31 11 00 –3 usługi opieki społecznej dla osób starszych
85 31 12 00 - 4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85 31 13 00 - 5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
85 31  21 00 - 0 usługi opieki dziennej

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
2.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.    Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną.
4.    Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w PLN.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Przez opiekę wytchnieniową należy rozumieć doraźne, czasowe wsparcie o charakterze usług opiekuńczych, w związku z ustawą z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 2192 ),  zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), mające odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych, wymagających opieki osoby drugiej m. in. poprzez zapewnienie im pomocy w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
2.    Przedmiot zamówienia skierowany jest do:     
a)    rodziców i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  (około 10 dzieci),
b)    opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (około 20 osób).
3.    Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie 240 godzin wsparcia w formie opieki wytchnieniowej na 1 osobę niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania na terenie Gminy Puck lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, uzgodnionym z realizującym Program i Wykonawcą,  przez 7 dni w tygodniu, tj. w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta w godzinach od 8:00 do 20:00, od dnia udzielenia wsparcia, na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, do dnia 31 grudnia 2021 r.  
4.      Łączna liczba godzin usług opiekuńczych w ramach całego zamówienia wynosi 7.200 godzin, tj. 2.400 godzin dla rodziców i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 4.800 godzin dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podana liczba godzin jest ilością maksymalną służącą porównaniu złożonych ofert. Koszt świadczenia jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nie powinien przekroczyć 40 zł.
5.    Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób objętych usługami oraz/lub liczby godzin usług, dlatego też podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast wiążące pod względem kwoty ceny jednostkowej. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych usług. Dla Wykonawcy wiążąca jest cena za jedną godzinę usług opiekuńczych (l godzina = 60 minut).
6.     Wymiar godzin świadczenia usług to wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług u wskazanych osób niepełnosprawnych (czas ten nie obejmuje np. czasu niezbędnego na przemieszczanie się osoby świadczącej usługi od jednej osoby niepełnosprawnej do drugiej, jeśli ta osoba świadczy usługi u kilku osób niepełnosprawnych w ciągu jednego dnia). Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług.

7.    Zakres usług opiekuńczych w ramach opieki wytchnieniowej będzie obejmować:
a)    towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania pod nieobecność opiekuna faktycznego,
b)    pomoc w spożywaniu posiłków,
c)    pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (korzystanie z toalety, zmiana pampersa, zaspokojenie potrzeb higienicznych, itp.),
d)    pomoc w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych,
e)    inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.  Wykonawca świadczący usługi opieki wytchnieniowej zobowiązany jest do:
a)    niezwłocznego świadczenia usług opiekuńczych osobom, którym usługi te przyznano decyzją administracyjną, w miejscu i wymiarze określonym w decyzji,
b)    natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie niemożności realizacji usług opiekuńczych,
c)    zapewnienia nieprzerwanego i właściwego przebiegu realizowanego zadania,
d)    współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
9. Wykonawca pokrywa całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszty zabezpieczenia odzieży ochronnej i rękawiczek jednorazowych oraz koszty związane z przejazdem opiekunów świadczących usługi opiekuńcze między miejscami wykonywania tych czynności.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania w trakcie umowy, czy osoby realizujące usługi opieki wytchnieniowej (opiekunowie) posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz, czy opiekunowie świadczący usługi z dziećmi nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
11. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zamówienia do zapewnienia osób (opiekunów), które będą biegle posługiwać się językiem polskim. Zamawiający poprzez biegłe posługiwanie się językiem polskim przez opiekuna rozumie sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych oraz z osobami z ich otoczenia.
12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności:
a)    miesięcznej karty pracy dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej, na której rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej będzie potwierdzać własnoręcznym podpisem faktycznie zrealizowane usługi,
b)    zestawienia miesięcznego zawierającego imienny wykaz oraz liczbę osób niepełnosprawnych, liczbę godzin zrealizowanych usług oraz ogółem koszt usług; dokumentacja musi być prowadzona odrębiea dla dzieci i osób dorosłych objętych usługami.
Powyższe dokumenty rozliczeniowe należy przedkładać Zamawiającemu do 10-tego dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi, z wyjątkiem dokumentów za grudzień 2021r., które powinny być przedłożone do dnia 20 grudnia 2021 r.
13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad prawidłowością i terminowością realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    Na podstawie przepisu art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2085), zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
b)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
3.    Podmiot realizujący usługi opieki wytchnieniowej, zobowiązany jest do zapewnienia kadry do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, spełniającej określone wymogi co do kwalifikacji, tj.:
a)    posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2021);
b)    posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego i co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
4.    Kadra realizująca zadanie powinna posiadać przeszkolenie z zakresu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19, a także przepisów przeciwpożarowych na danym stanowisku pracy oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające do pracy na stanowisku. W przypadku osób realizujących usługi z dziećmi, należy także załączyć  zaświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.    posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi (usługę) - które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, dla łącznie przynajmniej 5 osób, o łącznej ilości godzin nie mniejszej niż 1000.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w ogłoszeniu, tj. usługi muszą być zrealizowane dla nie mniej niż łącznie 5 osób i o łącznej ilości godzin nie mniejszej niż 1000. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie: przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna, że usługi zostały wykonane należycie jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 3 pozytywne pisemne rekomendacje, zawierające opis świadczonych usług , które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, ze wskazaniem liczby osób, dla których świadczono te usługi ( co najmniej 5 osób) oraz liczby godzin zrealizowanych dla tych osób (co najmniej 1000) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert.
2.    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, zamieszkałymi na terenie Gminy Puck lub gmin ościennych, zdolnymi wykonać  zamówienie, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług  - w liczbie nie mniejszej niż 4 osoby posiadające kwalifikacje określone w Rozdziele IV pkt 2.    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie:

a) przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
b) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.                                                                                                                                                                 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia". Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

ROZDZIAŁ V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.    Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Oferta - przedstawiona Zamawiającemu w jednym egzemplarzu musi być czytelna. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2.    Do oferty należy dołączyć:
1)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, zamieszkałych na terenie Gminy Puck lub gmin ościennych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz w przypadku opiekunów świadczących usługi z dziećmi zaświadczenie, że nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
2)    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. co najmniej 3 pisemnych rekomendacji, zawierających opis świadczonych usług ze wskazaniem liczby osób, dla których świadczono te usługi (co najmniej 5 osób) oraz liczby godzin zrealizowanych dla tych osób (co najmniej 1000).
3)    W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wykazane w zestawieniu, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3.    Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
4.    W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
ROZDZIAŁ VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.    Oferty należy składać na adres:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
    ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,  drogą pocztową (obowiązuje data doręczenia do Zamawiającego) lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (58) 675-46-81, od Pn – Pt w godz.: 7:30 – 15:30 lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Ośrodka, nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 11.00, z dopiskiem: „Oferta - usługi opieki wytchnieniowej”.
2.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu.
3.    Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji) ponosi Wykonawca.
4.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.    Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składanie ofert z dopiskiem „zmiana" lub „wycofanie".
6.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.    Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1)    cena musi zawierać wszystkie elementy realizacji zamówienia, a w szczególności wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu osoby świadczącej usługi do miejsca świadczenia usług, przejazdów niezbędnych przy realizowaniu usługi na rzecz świadczeniobiorcy, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe inne koszty,
2)    cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenach,
3)    cena oferty powinna zawierać cenę brutto realizacji zadania za jedną godzinę usług - dla jednego świadczeniobiorcy,
4)    koszt jednej godziny świadczonych usług wskazany przez Wykonawcę nie będzie ulegał zwiększeniu w okresie trwania umowy,
5)    jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Oferty oceniane będą niejawnie w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
II etap: ocena merytoryczna wg kryteriów określonych poniżej.

Oferty nieodrzucone, oceniane będą według następujących kryteriów:
1.      cena oferty: waga kryterium -70%
2.      doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi: waga kryterium -30%

Punkty będą obliczone przy zastosowaniu niżej podanych wzorów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Ad 1 Cena oferty - w tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
Ocena będzie dokonywana według wzoru:
Cena (C) - cena min / cena of x 70 =  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej gdzie:
cena min - cena brutto najniższej spośród badanych ofert,
cena of - cena brutto oferty badanej.
Ad. 2 Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych- w tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Ocena w zakresie tego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, wraz z właściwymi dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający przyzna punkty za wykonanie należycie przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert zamówień (zamówienia), których przedmiotem było świadczenie usług opiekuńczych, w zakres których wchodziły usługi (usługa), które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zadania. Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane
(tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Wykonawca wskazuje część zamówienia już faktycznie wykonaną (tj. zrealizowaną liczbę godzin).
Zamawiający przyzna następująco punkty w kryterium „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi”:
liczba wykonanych (w sposób należyty) godzin usług, które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zadania:                      liczba punktów
powyżej 6 000 godzin                                                   30
powyżej 5 000 do 6 000 godzin                                   25
powyżej 4 000 do 5 000 godzin                                   20
powyżej 3 000 do 4 000 godzin                                   15
powyżej 2 000 do 3 000 godzin                                   10
powyżej 1 000 do 2 000 godzin                                     5
poniżej 1 000 godzin                                                       0
Następnie w odniesieniu do punktów przyznanych według powyższego opisu zostanie zastosowany wzór:
doświadczenie w realizacji usług (D) = liczba otrzymanych punktów/najwyższa liczba punktów x 30 = liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

Obliczenie łącznej sumy punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: O = C + D, gdzie:
O - łączna liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena” wynikająca
z badanej oferty,
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „doświadczenie w realizacji usług” wynikająca z badanej oferty.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3.    Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria – zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z uzyskaną ilością punktów.
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
5.    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)    wpłynie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert,
b)    Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu,
c)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
e)    jest niezgodna z ogłoszeniem,
f)    zawiera omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem, powodujące istotne rozbieżności z treścią ogłoszenia.
6.    Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty (cena jednostkowa brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację jednej godziny świadczenia usług.
ROZDZIAŁ VIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:    
1.    Udzielenie zamówienia polega na zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający możne wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
3.    Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu - najpóźniej w dniu zawarcia umowy, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, o których mowa w Rozdziale IV, pkt 2 ogłoszenia- osób, które będą świadczyć usługi oraz  w przypadku osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej u dzieci wypis z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
4.    Wykonawca będzie miał prawo skorzystania z możliwości przekazywania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

ROZDZIAŁ IX. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-81, adres e-mail: gops@gops.puck.pl
2.    We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się  z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@gops.puck.pl
3.    Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych.
5.    W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.
6.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
9.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
10.    Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia.
11.    W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie powyżej.
12.    Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

ROZDZIAŁ X. ZAŁĄCZNIKI:
1)    załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego,
2)    załącznik nr 2 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
3)    załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) usług.
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                               
                                                                                      Iwona Rumanowska


                                                                       dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Puck, dnia 21.12.2020 r.                                                   Społecznej w Pucku

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
21 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
21 gru 2020, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
21 gru 2020, godz. 13:51