Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny dla osoby korzystającej ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel: 58 675-46-81, e-mail: gops@gops.puck.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych - Moniką Piekarską, na adres e-mail: iod@gops.puck.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielanie świadczeń oraz realizacja innych zadań z pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy, w tym w szczególności przez zasady określone w Instrukcji Kancelaryjnej Administratora przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pucku.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
25 lis 2020, godz. 11:51

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
25 lis 2020, godz. 11:51