Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Statut

STATUT

 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  PUCKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Puck z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Puck, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.
 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163,z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 4. uchwał Rady Gminy Puck;
 5. zarządzeń Wójta Gminy Puck;
 6. niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Puck.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Pucku przy ul. 10 Lutego 38.
 3. Ośrodek może używać nazwy skróconej „GOPS w Pucku”.
 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby. W treści pieczęci może być zamieszczony nr Regon, NIP, nr telefonu oraz faxu.
 5. Do celów prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz w sprawach określonych przepisami szczególnymi Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem i napisem w otoku zawierającym nazwę Ośrodka w pełnym brzmieniu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

 1. w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Pomorski;
 2. w zakresie zadań własnych – Wójt Gminy Puck.

Rozdział II

Zadania i cel działania Ośrodka

§ 4.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

                                                                           § 5.

 1. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy:
  1. realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
  2. aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programów i projektów socjalnych oraz społecznych.
 2. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 6.

Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności w zakresie:

 1. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 2. przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567);
 3. przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.);
 4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.); 
 5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863);
 6. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195);
 7. załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.);
 8. podejmowania działań w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w tym zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku;
 9. realizowania zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.);
 10. udzielania wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U. poz. 1860);
 11. prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia „Dobry start”, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 cytowanego rozporządzenia;
 12. prowadzenia postępowań, w tym wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1218 ze. zm.);
 13. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 11);
 14. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 234 ze zm.).
 15. prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, wypłacania dodatków oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1).
 16. prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 17. prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, wypłacania dodatków oraz wydawania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692).
 18. prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1967), w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, wypłacania dodatków oraz wydawania decyzji.
 19. prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, wypłacania dodatków oraz wydawania decyzji.
 20. prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorców paliw gazowych („refundacja podatku VAT”), w tym do wydawania decyzji w sprawach: odmowy refundacji podatku VAT, uchylenia oraz zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięć w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT;

§ 7.

Ośrodek realizuje też inne zadania niż wymienione w § 5 i w § 6 Statutu wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225,z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Wójt Gminy Puck.
 2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
 3. Ośrodek w zależności od potrzeb i możliwości finansowych może tworzyć jedno i wieloosobowe stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne.
 4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Puck, które określają jego uprawnienia i kompetencje.
 6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy Puck coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8a.

 1. W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku znajdują się:
 1. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica w Leśniewie”, z siedzibą w Leśniewie przy ul. Mechowskiej 2;
 2. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica w Łebczu”, z siedzibą w Łebczu przy ul. Puckiej 27,
 3. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica w Mrzezinie”, z siedzibą w Mrzezinie przy ul. Dworcowej 54;
 4. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica w Rekowie Górnym”, z siedzibą w Rekowie Górnym przy ul. Czapiewskiego 1;
 5. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica w Strzelnie”, z siedzibą w Strzelnie przy ul. Szkolnej 5.
 1. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówek wsparcia dziennego określonych w § 8a ust. 1 określa dyrektor Ośrodka w regulaminach organizacyjnych.

§ 9.

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

§ 10.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieunormowanych - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Rozdział IV

Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka

§ 11.

 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Puck.
 2. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 12.

 1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.
 3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy lub zarządzeń dyrektora Ośrodka.
 4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 13.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
 2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 14.

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego, lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych lub upoważnionych przez Wójta Gminy Puck.

§ 15.

Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

§ 16.

 1. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować darowizny  i dysponować nimi na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
25 lis 2020, godz. 10:57

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 15:47