Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- PRACOWNIK SOCJALNY

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

I.    Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • kandydat/kandydatka nie może być skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), tj. spełnienie co najmniej jednego
  z poniższych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
   z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna.
 • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
  • o pomocy społecznej;
  • kodeksu postępowania administracyjnego;
  • o ochronie zdrowia psychicznego;
  • o przeciwdziałaniu przemocy;
  • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej. 
 • Prawo jazdy kategorii B.

II.   Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność i obowiązkowość;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 • znajomość komputera i programów biurowych;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 • kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 • praca socjalna;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej;
 • współpraca z asystentami rodziny w ramach ustawy o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania negatywnych skutków, zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

IV. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy);
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 V.  Informacje dodatkowe:

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy - 1 etat (40 godzin tygodniowo).

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od stycznia 2021r., z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck oraz teren Gminy Puck.

Warunki pracy : bezpośredni kontakt z klientem, praca w terenie, w ramach obowiązków prowadzenie samochodu służbowego, praca przy komputerze.

 VI. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. (58) 675 46 81) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, lub przesłać skany dokumentów elektronicznie na adres e-mail: gops@gops.puck.pl.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań postępowanie może zakończyć się bez wyłonienia kandydata.

VII. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-81, adres e-mail: gops@gops.puck.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gops.puck.pl
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 7. Kandydat do pracy ma prawo do:
  1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:         https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.
 8. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 – 4 kwestionariusza jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości rozpatrywania kandydata na stanowisko
  w rekrutacji.

 

                                                                                                   Dyrektor                                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                   w Pucku                    

                                                                                            Iwona Rumanowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
18 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
18 gru 2020, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
18 gru 2020, godz. 08:31