Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- ASYSTENT RODZINY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny.

I.    Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która
 1. posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada obywatelstwo polskie;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada prawo jazdy kategorii B i ma możliwość użytkowania samochodu własnego do celów służbowych.
 1. Ponadto Asystentem rodziny może być osoba, która posiada umiejętność zastosowania  i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • przeciwdziałania narkomanii

II.   Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny:

 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność i obowiązkowość;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 • znajomość komputera i programów biurowych;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 • kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta rodziny:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy);
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 V.  Informacje dodatkowe:

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy - 1 etat (40 godzin tygodniowo). Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od stycznia 2021r., z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce pracy: asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Warunki pracy : bezpośredni kontakt z klientem, praca w terenie, w ramach obowiązków prowadzenie samochodu prywatnego do celów służbowych, praca przy komputerze.

 VI. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. (58) 675 46 81) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, lub przesłać skany dokumentów elektronicznie na adres e-mail: gops@gops.puck.pl.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań postępowanie może zakończyć się bez wyłonienia kandydata.

VII. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-81, adres e-mail: gops@gops.puck.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gops.puck.pl
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja na wolne stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy oraz zgoda kandydata.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 7. Kandydat do pracy ma prawo do:
  1. dostępu do danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  1. w przypadku wyrażenia zgody ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.
 1. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 – 4 kwestionariusza jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości rozpatrywania kandydata na stanowisko
  w rekrutacji.

                                                                                                   Dyrektor                                                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                   w Pucku                    

18-12-2020                                                                           Iwona Rumanowska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
18 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
18 gru 2020, godz. 08:32

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
18 gru 2020, godz. 08:34