Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Wyszukiwanie zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -KIEROWNIK SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko
kierownicze urzędnicze w Sekcji Pomocy Środowiskowej – 1 etat

 1. Stanowisko pracy: Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej
 2. Nazwa komórki organizacyjnej: Sekcja Pomocy Środowiskowej
 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
 4. Moment zatrudnienia: 1 stycznia 2022 r.
 5. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
 1. wykształcenie:  odpowiednie dla pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 156 ust 1,1a, 3-5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  oraz studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska;
 2. staż pracy: min. 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom: 
 1. II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej;
 2. znajomość obsługi programu komputerowego POMOST;
 3. znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel;
 4. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 5. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce w szczególności:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 1. Wymagania pożądane:
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań,
 • inicjatywa,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • dyspozycyjność,
 • efektywność działania,
 • umiejętność przyjmowania odpowiedzialności,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. diagnozowanie problemów społecznych w obszarze działania Sekcji Pomocy Środowiskowej,
 2. organizacja i koordynowanie pracy podległych pracowników (tj. zespołu 6 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny oraz Zespołu ds. asysty rodzinnej);
 3. doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny - udzielanie pomocy pracownikom w zakresie prowadzenia trudnych spraw;
 4. monitorowanie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania kontraktu socjalnego oraz pracy asystentów rodziny;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego/monitoring środowiska/prowadzenie postępowań dot. ubezwłasnowolnienia lub umieszczenia w DPS bez zgody osób niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 6. inicjowanie współpracy z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi i lokalnymi liderami;
 7. inicjowanie nowej, różnorodnej metodyki pracy, w tym udział w przygotowaniu
  i koordynowaniu projektów umożliwiających wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizacje zadań;
 8. prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków dot. pracy podległych służbowo pracowników i stosowanie w tym zakresie procedury służbowej;
 9. odpowiedzialność za stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności przepisów regulujących prawidłową pracę i realizację zadań kierowanej Sekcji;
 10. określanie ryzyka dla zadań realizowanych w Sekcji;
 11. przydzielanie podległym pracownikom indywidualnych zakresów czynności określających zadania, obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności w oparciu o regulamin organizacyjny obowiązujący w Ośrodku;
 12. egzekwowanie od podległych pracowników efektywnego wykorzystywania czasu pracy, dyscypliny pracy oraz przestrzegania tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach;
 13. dokonywanie okresowej oceny pracowniczej podległych pracowników oraz występowanie do dyrektora z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie);
 14. dokonywanie kontroli wewnętrznej w Sekcji;
 15. nadzorowanie nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników;
 16. opracowywanie projektów planów finansowych dla podległej Sekcji oraz wnioskowanie o konieczne zmiany w ciągu roku;
 17. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu realizacji zadań w podległej Sekcji;
 18. przyjmowanie stron w sprawach interwencyjnych dotyczących Sekcji;
 19. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z odwołaniami wniesionymi przez strony od decyzji administracyjnych z zakresu realizowanych zadań przez Sekcję;
 20. obsługa komputerowego systemu ewidencji podopiecznych, w tym archiwizacja danych celem zabezpieczenia przed utratą bazy danych;
 21. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę społeczną;
 22. inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej oraz metod pracy socjalnej;
 23. współpraca z innymi Sekcjami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku oraz Urzędem Gminy w Pucku, szkołami, PCPR, Policją, sądem i innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy  w celu realizacji zadań społecznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Miejsce pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38, pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze.
 2. Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku przy ul. 10 Lutego 38 prowadzi jedno wejście główne z lekkim podjazdem dla wózków inwalidzkich. Do pomieszczeń znajdujących się na wszystkich poziomach budynku prowadzą schody. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym na wózkach inwalidzkich, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się na wszystkich poziomach budynku. W budynku, na niskim parterze, znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia biurowe w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz oraz incydentalnie w terenie (obszar Gminy Puck). Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
 4. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.
 5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  W czasie trwania tej umowy organizuje się dla pracownika służbę przygotowawczą, trwającą nie dłużej niż 3 miesiące  kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Z osobami, które ukończyły służbę przygotowawczą w innej jednostce, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 6. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających  ukończone kursy/szkolenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 7. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, zawarte w załączniku nr 1,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, podpisane przez kandydata,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zawarte w załączniku nr 1,
 11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane przez kandydata,
 12. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Uwaga:

Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

Prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres określony w niniejszym Ogłoszeniu.

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowani drogą mailową lub pisemnie.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej. 
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Inne informacje

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone w siedzibie GOPS, pokój nr 207, w godzinach Pn, Wt, Śr   730-1530, Cz 730-1700, Pt 730-1400 lub doręczone listownie w terminie do dnia 23.09.2021 r. do godz. 1700, pod adres:         

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej”

Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 207). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 81.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru zostaną zaproszeni telefonicznie lub drogą mailową do siedziby Ośrodka w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w naborze na stanowisko urzędnicze, mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Po upłynięciu w/w terminu nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

 Załącznik Nr 1                                                                              

 

Puck, dnia 09.09.2021 r.

                                                                                                Dyrektor                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                               w Pucku                    

                                                                                       Iwona Rumanowska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Behmke

Data wytworzenia:
09 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Behmke

Data publikacji:
09 wrz 2021, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Behmke

Data aktualizacji:
09 wrz 2021, godz. 14:20