BIP Archiwalny OFERTY PRACY
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.07.2020, zmieniona z powodu:
  x

  OFERTY PRACY

     

           DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

                  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                 PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

                1 ETAT – ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

                                               OD SIERPNIA 2020 r.

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, prawo, administracja),
  6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej,

  2.      Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  2. dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  3. doświadczenie w korzystaniu z programu Pomost, System KDR,
  4. umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej,

  b)   opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do świadczeń
         z pomocy społecznej, sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami,

  c)    wprowadzanie danych do systemów informatycznych istniejących w Ośrodku,

  d)    sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych świadczeń z pomocy społecznej,

  e)  przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowania o ustalanie uprawnień
          określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w celu przyznawania kart dużych
          rodzin oraz wydawania kart.

  4.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

  5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Pomocy Środowiskowej, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązkiem   informacyjnym  wobec  kandydatów  do pracy  -załącznik Nr 1,
  4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, zgody oraz oświadczenia muszą być opatrzone
  własnoręcznym podpisem kandydata. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone    
  w języku polskim.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert:

  1. listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck
  2. poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

                      „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

            PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ”

  3. za pośrednictwem bezpłatnej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) poprzez podpisanie dokumentów za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

                        w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 12.00.

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  7. Inne informacje

  1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS
      w Pucku (www.bip.gops.puck.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
      telefonu: 58 675 46 81 lub 58 675 46 76.

  2. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru zostaną
      zaproszeni telefonicznie lub drogą mailową do siedziby Ośrodka w celu przeprowadzenia
      testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

  3. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w naborze na stanowisko urzędnicze, mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Po upłynięciu w/w terminu nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

   

  Puck, dnia 03-07-2020 r.                        Dyrektor                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                            w Pucku                                                                                                                 
                                                     Iwona Rumanowska
  Dokumenty do pobrania:

  1) Ogłoszenie o naborze

  2) Załacznik nr 1


   

                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
                                  poszukuje pracownika na stanowisko
                                                Asystenta Rodziny
                                          (w ramach umowy zlecenia)

  I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu  asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821.).

  Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:

  1. posiada:

  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
      lub praca socjalna lub

  b) wykształcenie  wyższe  na  dowolnym  kierunku  uzupełnione  szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub  studiami  podyplomowymi  obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

  c) wykształcenie  średnie  i  szkolenie  z  zakresu  pracy  z  dziećmi  lub rodziną,  a  także
      udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  2.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
       zawieszona ani ograniczona;

  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
      wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
      przestępstwo skarbowe.

  II. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.

  2. Prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem.

  3. Dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odporność na stres.

  III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

  Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck lub na adres e-mail: gops@gops.puck.pl lub złożenie osobiście w skrzynce podawczej w siedzibie Ośrodka.               


   

                               INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                              NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
   

  referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych: 1 etat

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
  Pani Katarzyna Rost, zamieszkała w Żelistrzewie.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Katarzyna Rost spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie w specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
  Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

                                                                                                                  

  Puck, dnia 08-04-2019r.                                                      Dyrektor

                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                            w Pucku
                                                                                  mgr Iwona Rumanowska

  Plik do pobrania


                          INFORMACJA DOT. WYMAGAŃ FORMALNYCH

          W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

              W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -REFERENT DS. DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowało się 8 osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 4 osoby nie spełniły wymagań formalnych dot. kontynuacji nauki na studiach wyższych.

  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailem.

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  08-04-2019 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08-04-2019 r. ok. godz. 10.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów z wszystkich etapów rekrutacji łącznie, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 01-04-2019 r.    

   

                                Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

                                              mgr Iwona Rumanowska
  Plik do pobrania

   


   

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA   POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD KWIETNIA 2019 R.

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym i kontynuacja nauki na studiach wyższych (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),
  • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów
    o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Amazis, Nemezis, Izyda i Minerwa,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i załączonych w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego
   i wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania
   i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej,
  • obsługa klientów Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Złożone aplikacje winny zawierać dodatkowo oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia
  o naborze.

       Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia
  29-03-2019 r. do godz. 1500, pod adres:         

   

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

                                          ul. 10 Lutego 38

                                             84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

                                     „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

                REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
                                             I WYCHOWAWCZYCH „

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  7. Obowiązek informacyjny

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
   z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-76, adres e-mail: gopspuck@onet.pl. 
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail gopspuck@onet.pl.
  3. Celem przetwarzania jest: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
  4. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje otrzymane od kandydata do pracy.
  5. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przepisy prawa oraz zgoda kandydata do pracy.
  6. Odbiorcami danych osobowych są: brak.
  7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. Kandydat do pracy ma prawo do: bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
  11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
  12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  13. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  14. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  8. Inne informacje

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 76 lub 58 675 46 75.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 18-03-2019r.                                                                     Dyrektor
                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                    

                                                                                                 Iwona Rumanowska

  Pliki do pobrania:

  Ogloszenie o naborze

  Kwestionariusz

  Zgoda kandydata

   


                              INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                             NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
   

  podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych: 1 etat

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
  Pani Weronika Damaszke, zamieszkała w Pucku.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Weronika Damaszke spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
  Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

                                                                                                                                 

  Puck, dnia 20 grudnia 2018r.                                                               

                                                                               Dyrektor
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku
  mgr Iwona Rumanowska

  Plik do pobrania

   


                 INFORMACJA DOT. WYMAGAŃ FORMALNYCH

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

             W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -REFERENT DS. DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
                                    I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowało się 8 osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 1 osoba nie spełniła wymagań formalnych dot. wykształcenia.

  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailem.

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  20-12-2018 r. o godz. 13.00 w  pokoju nr 105 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20-12-2018 r. ok. godz. 14.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów z wszystkich etapów rekrutacji łącznie, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 18-12-2018 r.    

   

                                                Dyrektor

                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                                     mgr Iwona Rumanowska
  Plik do pobrania

     DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2019 R.

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),
  • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów
    o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Amazis, Nemezis, Izyda i Minerwa,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i załączonych w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego
   i wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania
   i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
   z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej,
  • obsługa klientów Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Złożone aplikacje winny zawierać dodatkowo oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia
  o naborze.

       Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone
  w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia
  17-12-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  I WYCHOWAWCZYCH „

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  7. Obowiązek informacyjny

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
   z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-76, adres e-mail: gopspuck@onet.pl. 
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail gopspuck@onet.pl.
  3. Celem przetwarzania jest: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
  4. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje otrzymane od kandydata do pracy.
  5. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przepisy prawa oraz zgoda kandydata do pracy.
  6. Odbiorcami danych osobowych są: brak.
  7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. Kandydat do pracy ma prawo do: bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
  11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
  12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  13. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  14. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

   

  8. Inne informacje

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 76 lub 58 675 46 75.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 30-11-2018r.    Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                    

                                                                                                     Iwona Rumanowska

   

  Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o naborze

  Kwestionariusz

  Zgoda kandydata

   


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  referent ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
  Pani Paulina Kuchnowska, zamieszkała w Strzelnie.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Paulina Kuchnowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie i  kontynuuje naukę na studiach wyższych. Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

   

                                                                                                                                

  Puck, dnia 30 maja 2018r.                                                                     

                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
                                                                              Społecznej w Pucku

                                                                            mgr Iwona Rumanowska

   


  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Aleksandra Kozakiewicz, zam. Władysławowo
  2. Paulina Kuchnowska, zam. Strzelno

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa       w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  30-05-2018 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 30-05-2018 r. ok. godz. 10.00.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 28-05-2018 r.    

   

                                        Dyrektor

              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

                                  mgr Iwona Rumanowska

   


  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD CZERWCA 2018 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym i kontynuacja nauki na studiach wyższych (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 25-05-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „REFERENT  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 28-05- 2018 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

   

  PLIK DO POBRANIA

   

  Puck, dnia 11-05-2018r.                                                         Dyrektor                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                              w Pucku                                      

                                                                                          Iwona Rumanowska


  12-04-2018

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

                              podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

  Pani Marta Pestka-Gronau, zamieszkała w Gdyni.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Marta Pestka - Gronau spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia oraz studia podyplomowe  w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim. Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

  Puck, dnia 12 kwietnia 2018r.

                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                       w Pucku

                                                                                mgr Iwona Rumanowska

   


  09-04-2018

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Fleming Iwona, zam. Starzyno
  2. Miłosz-Chrzan Edyta, zam. Błądzikowo
  3. Ołtarzewska Magdalena, zam. Puck
  4. Pestka-Gronau Marta, zam. Gdynia
  5. Szaturska Ewa, zam. Leśniewo

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  12-04-2018 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12-04-2018 r. ok. godz. 10.00.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 09-04-2018 r.    

   

                                 Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

                       mgr Iwona Rumanowska

   


  23.03.2018

   

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD KWIETNIA 2018 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 06-04-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 09-04- 2018 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 23-03-2018r.                                     Dyrektor                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                 w Pucku                                                                               

                                                                            Iwona Rumanowska

  plik do pobrania


  26.01.2018

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKAO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
  Pani Ewelina Damps, zamieszkała w Sławoszynie. Pani Ewelina Damps po ogłoszeniu wyników zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.             W związku z powyższym na ww. stanowisko wybrano kolejnego kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas naboru  - Pana Mirosława Dibowskiego, zamieszkałego          w Pucku.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pan Mirosław Dibowski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego. Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskał liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

   

   

   

                                                                                                                                    

  Puck, dnia 26 stycznia 2018r.                                                                             

                                                                               Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  mgr Iwona Rumanowska


  22.01.2018

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Damps Ewelina – zam. Sławoszyno
  2. Dibowski Mirosław – zam. Puck
  3. Miotk Melania - zam. Żelistrzewo
  4. Pelowska Anna - zam. Puck

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa                             w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  25-01-2018 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  25-01-2018 r. ok. godz. 10.00.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 22.01.2018 r.    

   

  Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  mgr Iwona Rumanowska


  08.01.2018

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD LUTEGO 2018 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 19-01-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 22-01- 2018 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 08-01-2018r.                                                         Dyrektor                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                                                                                      

                                                                                          Iwona Rumanowska

   


  24.11.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKAO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
  Pani  Justyna Deling, zamieszkała w Połczynie.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Justyna Deling spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku Administracja. Zaliczyła test kwalifikacyjny.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

   

   

   

                                                                                                                                    

  Puck, dnia 24 listopada 2017r .                                                                           

                                                                               Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  mgr Iwona Rumanowska

   


  22.11.2017

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Deling Justyna - zam. Połczyno
  2. Miotk Melania - zam. Żelistrzewo
  3. Szymerowska Monika – zam. Puck

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa                             w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  24-11-2017 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  24-11-2017 r. ok. godz. 10.00.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 22.11.2017 r.    

   

  Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  mgr Iwona Rumanowska


  06.11.2017

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH -1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD GRUDNIA 2017 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 21-11-2017r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru (tekst jednolity z dnia 02-11-2017r.) można się zapoznać                    w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 22-11- 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 06-11-2017r.                                                        Dyrektor                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                                                                                      

                                                                                          Iwona Rumanowska


  25.10.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: 2 etaty

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:
  Pani   Anna Czajkowska- Siedliska, zamieszkała w Wejherowie

  Pani   Katarzyna Sanocka, zamieszkała w Żelistrzewie

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Anna Czajkowska-Siedliska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku Administracja. Zaliczyła test kwalifikacyjny.

   Pani Katarzyna Sanocka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku Informatyka i Ekonometria. Zaliczyła test kwalifikacyjny.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatki posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych im zadań. Posiadają również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

   

   

   

                                                                                                                                    

  Puck, dnia 25 października 2017r .                                                                   

                                                                               Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  mgr Iwona Rumanowska


  23.10.2017

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  -PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH : 2 etaty

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Czajkowska- Siedliska Anna - zam. Wejherowo
  2. Kolendowska Małgorzata - zam. Mrzezino
  3. Pestka – Gronau Marta – zam. Gdynia
  4. Rost Katarzyna – zam. Żelistrzewo
  5. Rytlewska Katarzyna – zam. Smolno
  6. Sanocka Katarzyna – zam. Żelistrzewo
  7. Stojałowska Marzena - zam. Reda
  8. Szczypiorowska Joanna  - zam. Puck
  9. Szymerowska Monika – zam. Puck

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 1-14 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa                             w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-16 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  25-10-2017 r. o godz. 9.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Pucku, ul. 10 Lutego 29.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  25-10-2017 r. ok. godz. 10.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38. .

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 23.10.2017 r.    

   

                                                                                                 Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska


  04.10.2017

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: 

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 2 ETATY

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD LISTOPADA 2017 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 20-10-2017r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 23-10- 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 04-10-2017r.                                                        Dyrektor                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                                                                                      

                                                                                          Iwona Rumanowska


  21.06.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  NA STANOWISKO

  podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
  Pani Natalia Wesołowska

  zamieszkała w Pucku.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Natalia Wesołowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku oceanografia. Zaliczyła test kwalifikacyjny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

   

   

   

                                                                                                                                    

  Puck, dnia 21 czerwca 2017r .                                                                              Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska

   


  19.06.2017

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Dubińska Joanna - zam. Władysławowo
  2. Gajewski Andrzej – zam. Puck
  3. Kuhr Ewelina – zam. Władysławowo
  4. Pestka – Gronau Marta – zam. Gdynia
  5. Sanocka Katarzyna – zam. Żelistrzewo
  6. Wesołowska Natalia – zam. Puck

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 3-14 pkt),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa                             w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (od 0-20 pkt),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-16 pkt).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  21-06-2017 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  21-06-2017 r. ok. godz. 10.00.

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 19.06.2017 r.    

   

                                                                                                 Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska

   


  31.05.2017

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD LIPCA 2017 R.

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

   4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 14-06-2017r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 19-06- 2017 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 20-06- 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

  Puck, dnia 31-05-2017r.                                                        Dyrektor                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                                                                                      

                                                                                          Iwona Rumanowska

   


  14.04.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
  - PODINSPEKTORA DS. ADMINISTRACYJNO – KADROWYCH

                  Informujemy, że do naboru na w/w stanowisko zgłosiła się jedna kandydatka,
  która w dniu 12 kwietnia br. Zrezygnowała z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska


  28.03.2017

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: 

  PODINSEKTIR DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH  

  ZATRUDNIENIE W ½ WYMIARU CZASU PRACY OD KWIETNIA 2017 R.

   

  1.    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  a)    posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

  b)    nieposzlakowana opinia,

  c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  d)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo),

  f)    znajomość przepisów Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy    o samorządzie gminnym, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawy prawo zamówień publicznych,  aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.    Wymagania dodatkowe:

  a)    umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,

  b)    dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

  c)    doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia kadr minimum 2 lata,

  d)    umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy. 

  3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy oraz obsługi administracyjnej,                   w tym:

  a)    przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika do pracy oraz sporządzanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, 

  b)    prowadzenie akt osobowych pracowników,

  c)    wydawanie legitymacji służbowych pracownikom socjalnym i prowadzenie ich ewidencji, 

  d)    prowadzenie spraw z zakresu emerytur i rent pracowniczych, 

  e)    prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich oraz innych nieobecności w pracy,

  f)    prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników,

  g)    prowadzenie ewidencji pieczątek i stempli wydanych pracownikom, ewidencji pieczątek skasowanych oraz ewidencji zarządzania kluczami i kodami cyfrowymi,

  h)    kierowanie na badania profilaktyczne i szkolenia BHP,

  i)    prowadzenie rejestru delegacji,

  j)    wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, 

  k)    sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystyczno-analitycznych,

  l)    nadzór nad realizacją i przestrzeganiem „Instrukcji kancelaryjnej”,

  m)    prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

  n)    prowadzenie Składnicy Akt w Ośrodku,

  o)    prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku (naprawy gwarancyjne, serwisowanie, naprawy),

  p)    prowadzenie spraw z zakresu Prawa zamówień publicznych, w tym organizowanie przetargów lub konkursów,

  4.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

  5.    Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

      stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  w Pucku,

      wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,

      praca w niepełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

      wymuszona pozycja ciała,

      wysiłek głównie umysłowy,

      oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

      praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Ośrodka, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6.    Wymagane dokumenty:

  a)    list motywacyjny, 

  b)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  c)    kwestionariusz osobowy,

  d)    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

  e)    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  f)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku którego dotyczy nabór,

  g)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  i)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  j)    oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,   

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata

  i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godz. 1500, pod adresem: 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH” 

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 12 kwietnia 2017 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS

  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl), na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz na stronie www.bip.gmina.puck.pl  w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS 

  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl), na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz na stronie www.bip.gmina.puck.pl .

   

  Puck, dnia 28 marca 2017 r.                                               

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Iwona Rumanowska

   

   


  28.03.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  NA STANOWISKO

  podinspektor ds. administracyjno-kadrowych

   

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska


  23.03.2017

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  PODINSPEKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Joanna Szczypiorowska – zam. Puck

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 3-15 pkt.),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze -  Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy    o samorządzie gminnym, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawy prawo zamówień publicznych,  aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych- (od 0-20 pkt.),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-15 pkt.).

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  28.03.2017 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  28.03.2017 r. ok. godz. 9.30

  Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 23.03.2017 r.    

   

                                                                                                 Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska


  07.03.2017

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSEKTIR DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH  

  ZATRUDNIENIE W ½ WYMIARU CZASU PRACY OD KWIETNIA 2017 R.

   

  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

  nieposzlakowana opinia,

  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo),

  znajomość przepisów Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy    o samorządzie gminnym, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawy prawo zamówień publicznych,  aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  Wymagania dodatkowe:

  umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,

  dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

  doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia kadr minimum 2 lata,

  umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy oraz obsługi administracyjnej,                   w tym:

  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika do pracy oraz sporządzanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia,

  prowadzenie akt osobowych pracowników,

  wydawanie legitymacji służbowych pracownikom socjalnym i prowadzenie ich ewidencji,

  prowadzenie spraw z zakresu emerytur i rent pracowniczych,

  prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich oraz innych nieobecności w pracy,

  prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników,

  prowadzenie ewidencji pieczątek i stempli wydanych pracownikom, ewidencji pieczątek skasowanych oraz ewidencji zarządzania kluczami i kodami cyfrowymi,

  kierowanie na badania profilaktyczne i szkolenia BHP,

  prowadzenie rejestru delegacji,

  wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

  sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystyczno-analitycznych,

  nadzór nad realizacją i przestrzeganiem „Instrukcji kancelaryjnej”,

  prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

  prowadzenie Składnicy Akt w Ośrodku,

  prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku (naprawy gwarancyjne, serwisowanie, naprawy),

  prowadzenie spraw z zakresu Prawa zamówień publicznych, w tym organizowanie przetargów lub konkursów,

  {C}Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

  {C}Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  {C}stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku,

  {C}wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,

  {C}praca w niepełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

  {C}wymuszona pozycja ciała,

  {C}wysiłek głównie umysłowy,

  {C}oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

  {C}praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Ośrodka, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  {C}Wymagane dokumenty:

  list motywacyjny,

  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  kwestionariusz osobowy,

  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku którego dotyczy nabór,

  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,   

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
  i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 1500, pod adresem:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 22 marca 2017 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS
  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl), na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz na stronie www.bip.gmina.puck.pl  w terminie do 23 marca 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS
  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl), na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38 oraz na stronie www.bip.gmina.puck.pl .

                                                                                            

   

   

  Puck, dnia 07 marca 2017 r.                                               

  Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  Iwona Rumanowska


  11.01.2017

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  NA STANOWISKO

  podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

  Pani Agnieszka Pogorzały zamieszkała Puck

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Agnieszka Pogorzały spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
  Posiada wykształcenie wyższe na kierunku towaroznawstwo w zakresie organizacji usług turystyczno-hotelarskich.
  Zaliczyła test kwalifikacyjny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła,
  że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań.
  Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

  Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska


  05.01.2017

  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowiska pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Agnieszka Pogorzały – zam. Puck
  2. Małgorzata Kohnke – zam. Mechowo

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 1-10 pkt.),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
   w ogłoszeniu o naborze -  znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych- (od 0-10 pkt.),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-10 pkt.).

  Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób - zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie lub więcej osób spośród kandydatów, do rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych więcej niż 5 kandydatów.

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  11.01.2017 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  11.01.2017 r. ok. godz. 10.00

  Ustala się minimalny limit 20 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 05.01.2017 r.    

   

                                                                                                Dyrektor

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  mgr Iwona Rumanowska

   


  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2017 R.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

   

  1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

   

  2.      Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

   

  3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   

  4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   

  5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

   

  6.      Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 04 stycznia 2017 r. do godz. 1500, pod adres:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 4 stycznia  2017 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38  w terminie do 5 stycznia 2017 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

                                                                                            

   

   

  Puck, dnia 21 grudnia 2016 r.                                                      Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

   

                    Iwona Rumanowska

  Ogłoszenie do pobrania


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
  - PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds.  księgowości została wybrana

  Pani Karolina Ceynowa, zamieszkała: Mechowo.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Karolina Ceynowa spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła wyższe studia na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Zaliczyła test kwalifikacyjny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa. Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. księgowości.

   

  Puck, dnia 14.03.2016 r.                                                                                      

  Kierownik
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku


  Iwona Rumanowska


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  NA  3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
  - PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 3 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektora ds. świadczeń wychowawczych zostały wybrane następujące osoby:

  Pani Ceynowa Natalia, zamieszkała: Leśniewo,
  Pani Styn Izabela, zamieszkała: Domatowo,
  Pani Diana Wajchert, zamieszkała: Mrzezino.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Wybrane osoby spełniały wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowiska. Ukończyły wyższe studia magisterskie, uzyskały wysoką liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się znajomością przepisów prawa. Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. świadczeń wychowawczych.

   

  Puck, dnia 11.03.2016 r.                                                                                      

  Kierownik
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku


  Iwona Rumanowska


  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowiska pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Barbara Boszke – zam. Władysławowo
  2. Katarzyna Sanocka – zam. Żelistrzewo
  3. Sylwia Blok – zam. Władysławowo
  4. Magdalena Mokrzycka – zam. Władysławowo
  5. Anna Stromska – zam. Mrzezino
  6. Kinga Sieradzka – zam. Puck
  7. Marzena Karsznia – zam. Puck
  8. Karolina Ceynowa – zam. Mechowo
  9. Sławomir Ciesielski – zam. Rekowo Górne
  10. Agnieszka Wachowiak – zam. Reda
  11. Elżbieta Dominik zam. Minkowice
  12. Ewelina Manaj – zam. Rekowo Górne

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 1-10 pkt.),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej w ogłoszeniu
   o naborze -  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego - (od 0-10 pkt.),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-10 pkt.).

  Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób - zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie lub więcej osób spośród kandydatów, do rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych więcej niż 5 kandydatów.

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  14.03.2016 r. o godz. 9.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  14.03.2016 r. ok. godz. 10.00

  Ustala się minimalny limit 20 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 09.03.2016 r.    

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

   Iwona Rumanowska


  LISTA KANDYDATÓW

  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W ZWIĄZKU Z NABOREM NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

   

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowiska pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   

  1. Magdalena Wilichnowska – zam. Puck
  2. Krystyna Blaszke – zam. Leśniewo
  3. Trzcińska Honorata – zam. Krokowa
  4. Szopa Joanna – zam. Puck
  5. Aneta Dettlaff – Łebcz
  6. Diana Wajchert – Mrzezino
  7. Katarzyna Sanocka – Żelistrzewo
  8. Szulc Małgorzata – zam. Wejherowo
  9. Anna Piepiora – zam. Puck
  10. Sylwia Blok – zam. Władysławowo
  11. Katarzyna Bolda – zam. Władysławowo
  12. Natalia Wesołowska – zam. Puck
  13. Anna Plocke – zam. Domatowo
  14. Dorota Labudda – zam. Łebcz
  15. Magdalena Mokrzycka – zam. Władysławowo
  16. Monika Stencel – zam. Karwia
  17. Anna Stromska – zam. Mrzezino
  18. Mariola Pieper – zam. Puck
  19. Aleksandra Dopke – zam. Leśniewo
  20. Brygida Kwidzińska – zam. Leśniewo
  21. Agnieszka Rumpca – zam. Domatowo
  22. Alicja Radtke – zam. Puck
  23. Agnieszka Skoczke – zam. Swarzewo
  24. Beata Hejmowska – zam. Połchowo
  25. Urszula Kupferschmidt – zam. Swarzewo
  26. Magdalena Rutkowska –zam. Połczyno
  27. Sławomir Styłba – zam. Strzelno
  28. Monika Jaskulke – zam. Swarzewo
  29. Elżbieta Dominik –  zam. Minkowice
  30. Małgorzata Guzik – zam. Jastrzębia Góra
  31. Mariusz Gwizdała – zam. Rumia
  32. Karolina Ceynowa – zam. Mechowo
  33. Natalia Ceynowa – zam. Leśniewo
  34. Sławomir Ciesielski – zam. Rekowo Górne
  35. Izabela Styn – zam. Domatowo
  36. Joanna Zaczek – zam. Władysławowo
  37. Marcin Dettlaff – zam. Starzyński Dwór
  38. Małgorzata Kolendowska – zam. Mrzezino
  39. Marta Pestka – Gronau – zam. Gdynia
  40. Katarzyna Rytlewska – zam. Smolno
  41. Monika Szymerowska – zam. Puck
  42. Ewelina Manaj – zam. Rekowo Górne

   

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1. ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 1-10 pkt.),
  2. test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej w ogłoszeniu
   o naborze - znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych
   -  (od 0-10 pkt.),
  3. rozmowa kwalifikacyjna (od 0-10 pkt.).

  Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób na każde stanowisko - zostają zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie lub więcej osób spośród kandydatów, do rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych więcej niż 5 kandydatów na jedno stanowisko.

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 11.03.2016 r. o godz. 9.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  11.03.2016 r. ok. godz. 10.30

  Ustala się minimalny limit 20 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 09.03.2016 r.    

   

   

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

   

  Iwona Rumanowska


  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  - 3 ETATY

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD MARCA 2016 R.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym                    w przepisach o służbie cywilnej,

  nieposzlakowana opinia,

  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),

  znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  Wymagania dodatkowe:

  umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,

  dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

  doświadczenie w korzystaniu z programu Amazis, Nemezis.

  umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

  przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,

  rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,

  udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

  współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,

  sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

  prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

  prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

  tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

  prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,

  wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,

  praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

  wymuszona pozycja ciała,

  wysiłek głównie umysłowy,

  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

  praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  Wymagane dokumenty:

  list motywacyjny,

  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  kwestionariusz osobowy,

  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,   

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą                 z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1202 z późn.zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata                i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 08 marca 2016 r. do godz. 1500, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  „PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 08 marca  2016 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS                  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 4 675 lub 58 675 4 676.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38              w terminie  do 9 marca 2016 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS
  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

                                                                                            

   

   

  Puck, dnia 23 lutego 2016 r.                                                       Kierownik

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

   

             Iwona Rumanowska   


  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

  PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI  – 1 ETAT

  ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD KWIETNIA 2016 R.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

  posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym                    w przepisach o służbie cywilnej,

  nieposzlakowana opinia,

  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  posiadanie wykształcenia wyższego

  (preferowane kierunki: podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: rachunkowość, ekonomia, administracja; podinspektor ds. księgowości: finanse, rachunkowość, ekonomia),

  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów                  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,  aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego.

  Wymagania dodatkowe:

  umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,

  dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

  doświadczenie w korzystaniu z programu Płatnik, Gravis - Zaan, Fin,

  znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,

  umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym,

  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

  prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z ZUS,

  rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego,

  prowadzenie dokumentacji dotyczącej prac społecznie użytecznych,

  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

  księgowanie wniosków o zaangażowanie wydatków budżetowych w programie ZAAN,

  wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu i opłacaniu składek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczenia społecznego dla klientów Ośrodka,

  przygotowanie corocznej archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku pracy,

  wykonywanie innych zadań zleconych przez głównego księgowego i kierownika Ośrodka.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pucku,

  wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,

  praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

  wymuszona pozycja ciała,

  wysiłek głównie umysłowy,

  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

  praca zespołowa, związana z kontaktem z pracownikami Ośrodka, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  Wymagane dokumenty:

  list motywacyjny,

  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  kwestionariusz osobowy,

  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t.j. z 2014 r., poz. 1182),

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą                 z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1202 z późn.zm.).

   Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata                i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 08 marca 2016 r. do godz. 1500, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 38

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR  DS. KSIĘGOWOŚCI”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 08 marca 2016 r.

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS
  w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 4 675 lub 58 675 4 674.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38
  w terminie  do 09 marca 2016 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

                                                                                             

   

   

  Puck, dnia 23 lutego 2016 r.                                                       Kierownik

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

   

             Iwona Rumanowska  

   


  OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

   

  Wyniki Naboru

   

   


   

   


  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

   W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
      W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
     PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

   Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
  w ogłoszeniu:

  Lp.      Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania

  1. Willa Krzysztof, Smolno
  2. Behmke Małgorzata, Gnieżdżewo
  3. Koreike Dariusz, Puck
  4. Bartel Anna, Rumia
  5. Kohnke Małgorzata, Mechowo
  6. Sosnowska Angelika, Połchowo
  7. Madaj Agnieszka, Gnieżdżewo
  8. Chuderska Magdalena, Prabuty
  9. Hollender Justyna, Darzlubie
  10. Tuszer Katarzyna, Starzyno
  11. Szulc Małgorzata, Wejherowo
  12. Rinc Alina, Puck
  13. Kownatke Barbara, Gnieżdżewo
  14. Pieper Mariola, Puck
  15. Klonowski Paweł, Puck

  Na II etap rekrutacji składa się:

  1) ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 1-10 pkt.),

  2) test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
       w pkt. 1 ogłoszenia o naborze (od 0-10 pkt.),

  3) rozmowa kwalifikacyjna (od 0-10 pkt.).

  Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów łącznie z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego - maksymalnie 5 osób - zostają zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy jednakową liczbę punktów
  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego otrzymają dwie lub więcej osób spośród kandydatów, do rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zaproszonych więcej niż 5 kandydatów.

  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  10.06.2015 r. o godz. 10.00

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  10.06.2015 r. o godz. 11.30

  Ustala się minimalny limit 20 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

   

  Puck, dnia 08.06.2015 r.                                   Kierownik                                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                                                                                  Iwona Rumanowska


  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  1 ETAT – ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD LIPCA 2015 r.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

  1.Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: praca socjalna, prawo, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej,

  2. Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • doświadczenie w korzystaniu z programu Pomost, Płatnik,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej,
  • opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami,
  • wprowadzanie danych do systemów informatycznych istniejących w Ośrodku,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych świadczeń z pomocy społecznej.

  4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.     

  5. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Pomocy Środowiskowej, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

  6. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
   Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1202 z późn.zm.).

   Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
  i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie
  w terminie do dnia 03 czerwca 2015 r. do godz. 1500, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 29

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, (pok. nr 3). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 673 56 13 lub 60.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29 w terminie  do 10 czerwca 2015 r.

  Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29.

                                                                               

  Puck, dnia 15 maja 2015 r.                                                                Kierownik

                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

                            Iwona Rumanowska   


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 

  STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

  W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłały dwie osoby.

  Po przeprowadzeniu oceny formalnej dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami wybrano Panią Marię Klawikowską, zam. w Mieroszynie.

  Uzasadnienie wyboru:

  Pani Maria Klawikowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz wieloletni staż pracy jako nauczyciel. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się posiadaniem odpowiednich predyspozycji, wiedzy i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku asystenta rodziny.

   


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 

  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  http://bip.gops.puck.pl//pliki/NABR 2015.pdf

   


   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku - Podinspektor ds świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  http://bip.gops.puck.pl//pliki/nabr na podinspektora 2015.pdf

   


               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                       poszukuje pracownika do pracy

                                    na stanowisku: ASYSTENT RODZINY                                                                                        w ramach Programu

         asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

  Forma zatrudnienia: umowa - zlecenia

  Okres zatrudnienia: 01.02.2015 do 31.12.2015 r.

  1. Wymagania konieczne:

  Asystentem rodziny może być osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

  Zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny  (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

   2. Wymagania dodatkowe:

  • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
  • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • odporność na sytuacje stresowe,
  • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • -         udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • -         udzielanie pomocy opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  • -         realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  • -         udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • współpraca z zespołem ds. asysty rodzinnej i zespołem interdyscyplinarnym funkcjonującym na terenie gminy Puck oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną.

  Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w wymiarze średniomiesięcznym 168 godzin, w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania jeżeli wykonywane zadania tego wymagają. Praca asystenta może być wykonywana także w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

  4. Wymagane dokumenty:

  • CV ze zdjęciem i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
  • “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych  ( t.j. Dz. U. z 2002 roku  Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
  • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
  • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
   w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • kopia dowodu osobistego.

  Uwaga!

  Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

  W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

  5. Postępowanie rekrutacyjne:

  Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

  Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

  Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

   6. Termin i sposób składania ofert:

  Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck

  w terminie do 23 stycznia.2015 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30).

  Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.

  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu i dopuszczone do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29.                                                                        

  Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 1 miesiąca. Po upływie powyższego terminu zostaną one zniszczone.                                                              

   

   

  Puck, dnia 9 stycznia 2015 r.                                          Kierownik

                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

                                                                                  Iwona Rumanowska   

             

   


                   GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

                OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                        PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

                         I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  1 ETAT – ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD LUTEGO 2015 R.

                               POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

   

  1.Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
  • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

  2.Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
  • dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
  • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku              w dokumentach i na stanowisku pracy,
  • znajomości obsługi komputera w środowisku WINDOWS oraz po przyuczeniu AMAZIS i NEMEZIS.

  3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  • sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem kompletności,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania,
  • prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowania decyzji oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  4.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  5.Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.                                                                                                                                                               Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (pokój nr 3) lub przesłać, w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 1500, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 29

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

   I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 23 stycznia 2015 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 673 56 11.

  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu i dopuszczone do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29.                                                                        

   

  Puck, dnia 9 stycznia 2015 r.                                                 Kierownik

                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 

               Iwona Rumanowska   

   

   


   

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

   

  1 ETAT – ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2015 R.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

   

  1.Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
   i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach
   o służbie cywilnej,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYKSZTAŁCENIE

  Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja).

  WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA

  Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy               o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

   

  2.Wymagania dodatkowe:

  ZNAJOMOŚĆ INNYCH ZAGADNIEŃ

  Umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą; dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych
  i sprzętu biurowego.

   

  CECHY OSOBOWOŚCI

  Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.

   

  UMIEJĘTNOŚCI

  Umiejętności funkcjonalne:

  • bezinteresowność i uczciwość;
  • poszanowanie godności drugiego człowieka;
  • zdolność do samokontroli;
  • komunikatywność.

  Umiejętności instrumentalne:

  • obowiązkowość;
  • wewnętrzna dyscyplina;
  • odpowiedzialność;
  • kultura osobista i takt.

  Adekwatnie do realizowanych zadań, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien opanować następujące umiejętności:

  • umiejętności metodyczne.
  • umiejętności stosowania prawa.
  • umiejętności stosowania wiedzy naukowej w praktyce.

  Praca na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymaga znajomości obsługi komputera
  w środowisku WINDOWS oraz po przyuczeniu AMAZIS i NEMEZIS.

   

  3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  2. sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem kompletności;
  3. rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
  4. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania;
  5. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowania decyzji.

  4.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  5.Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.                                                                                                                                                                 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 roku, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (pokój nr 3) lub przesłać, w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. do godz. 15.00, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 29

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 17.12.2014 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 673 56 11.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku.

                                                                                      

  Puck, dnia 4 grudnia 2014 r.                                         

   

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Iwona Rumanowska

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 03.07.2020
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 03.07.2020
  Dokument oglądany razy: 5440
MegaBIP free


BIP Archiwalny