BIP Archiwalny OFERTY PRACY
K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.12.2014, zmieniona z powodu:
  nowe ogłoszenie

  OFERTY PRACY

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

   

  1 ETAT – ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2015 R.

  POPRZEDZONE OKRESEM PRÓBNYM

   

  1.Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
   i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach
   o służbie cywilnej,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  WYKSZTAŁCENIE

  Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja).

  WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA

  Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy               o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

   

  2.Wymagania dodatkowe:

  ZNAJOMOŚĆ INNYCH ZAGADNIEŃ

  Umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą; dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych
  i sprzętu biurowego.

   

  CECHY OSOBOWOŚCI

  Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.

   

  UMIEJĘTNOŚCI

  Umiejętności funkcjonalne:

  • bezinteresowność i uczciwość;
  • poszanowanie godności drugiego człowieka;
  • zdolność do samokontroli;
  • komunikatywność.

  Umiejętności instrumentalne:

  • obowiązkowość;
  • wewnętrzna dyscyplina;
  • odpowiedzialność;
  • kultura osobista i takt.

  Adekwatnie do realizowanych zadań, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien opanować następujące umiejętności:

  • umiejętności metodyczne.
  • umiejętności stosowania prawa.
  • umiejętności stosowania wiedzy naukowej w praktyce.

  Praca na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymaga znajomości obsługi komputera
  w środowisku WINDOWS oraz po przyuczeniu AMAZIS i NEMEZIS.

   

  3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  2. sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem kompletności;
  3. rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
  4. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania;
  5. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowania decyzji.

  4.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  5.Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pucku,
  • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę,
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • wysiłek głównie umysłowy,
  • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
  • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.                                                                                                                                                                 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 roku, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (pokój nr 3) lub przesłać, w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. do godz. 15.00, pod adresem:         

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

  ul. 10 Lutego 29

  84-100 Puck

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO”

  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniu 17.12.2014 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 673 56 11.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku.

                                                                                      

  Puck, dnia 4 grudnia 2014 r.                                         

   

  Kierownik

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

  Iwona Rumanowska

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iwona Rumanowska
  Publikacja dnia: 09.12.2014
  Podpisał: Iwona Rumanowska
  Dokument z dnia: 09.12.2014
  Dokument oglądany razy: 444
MegaBIP free


BIP Archiwalny